ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیژه کنگرانی، (1390). مروری بر فرایند بیش متنیت در نقاشی ایرانی (از گذشته تا کنون)، مجله جلوه هنر، 61. magiran.com/p884530
M. Kangarani, (2011). An Overview on the Process of Hypertextuality in Persian Painting (from Past to present), Journal of Jelve-y Honar, 3, 61. magiran.com/p884530
منیژه کنگرانی، مروری بر فرایند بیش متنیت در نقاشی ایرانی (از گذشته تا کنون). مجله جلوه هنر، 1390؛ 3: 61. magiran.com/p884530
M. Kangarani, An Overview on the Process of Hypertextuality in Persian Painting (from Past to present), Journal of Jelve-y Honar, 2011; 3: 61. magiran.com/p884530
منیژه کنگرانی، "مروری بر فرایند بیش متنیت در نقاشی ایرانی (از گذشته تا کنون)"، مجله جلوه هنر ،3 (1390): 61. magiran.com/p884530
M. Kangarani, "An Overview on the Process of Hypertextuality in Persian Painting (from Past to present)", Journal of Jelve-y Honar no. 3 (2011): 61. magiran.com/p884530
منیژه کنگرانی، (1390). 'مروری بر فرایند بیش متنیت در نقاشی ایرانی (از گذشته تا کنون)'، مجله جلوه هنر، صص.61. magiran.com/p884530
M. Kangarani, (2011). 'An Overview on the Process of Hypertextuality in Persian Painting (from Past to present)', Journal of Jelve-y Honar, 3, pp.61. magiran.com/p884530
منیژه کنگرانی. "مروری بر فرایند بیش متنیت در نقاشی ایرانی (از گذشته تا کنون)". مجله جلوه هنر، 3 ، 1390، 61. magiran.com/p884530
M. Kangarani. "An Overview on the Process of Hypertextuality in Persian Painting (from Past to present)", Journal of Jelve-y Honar, 3, 2011, 61. magiran.com/p884530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال