ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح حبیب، سید امیر حسین گرکانی، سید مصطفی مختاباد امرئی، فاطمه رحیم بخش، (1389). تحلیل استحاله نشانه های سکونتگاهی روستای «باباپشمان استان لرستان» پس از جابجایی با تاکید بر نشانه های مسکن روستایی، نشریه مدیریت شهری، 8(25)، 187-202. magiran.com/p884743
Farah Habib, Seyed Amirhosein Garakani, Seyed Mostafa Mokhtabad Amarei, Fateme Rahim Bakhsh, (2010). The Analysis of the Transformation of the Signs of " Babapashman" Village at Lorestan Province after the Relocation, Urban Management, 8(25), 187-202. magiran.com/p884743
فرح حبیب، سید امیر حسین گرکانی، سید مصطفی مختاباد امرئی، فاطمه رحیم بخش، تحلیل استحاله نشانه های سکونتگاهی روستای «باباپشمان استان لرستان» پس از جابجایی با تاکید بر نشانه های مسکن روستایی. نشریه مدیریت شهری، 1389؛ 8(25): 187-202. magiran.com/p884743
Farah Habib, Seyed Amirhosein Garakani, Seyed Mostafa Mokhtabad Amarei, Fateme Rahim Bakhsh, The Analysis of the Transformation of the Signs of " Babapashman" Village at Lorestan Province after the Relocation, Urban Management, 2010; 8(25): 187-202. magiran.com/p884743
فرح حبیب، سید امیر حسین گرکانی، سید مصطفی مختاباد امرئی، فاطمه رحیم بخش، "تحلیل استحاله نشانه های سکونتگاهی روستای «باباپشمان استان لرستان» پس از جابجایی با تاکید بر نشانه های مسکن روستایی"، نشریه مدیریت شهری 8، شماره 25 (1389): 187-202. magiran.com/p884743
Farah Habib, Seyed Amirhosein Garakani, Seyed Mostafa Mokhtabad Amarei, Fateme Rahim Bakhsh, "The Analysis of the Transformation of the Signs of " Babapashman" Village at Lorestan Province after the Relocation", Urban Management 8, no.25 (2010): 187-202. magiran.com/p884743
فرح حبیب، سید امیر حسین گرکانی، سید مصطفی مختاباد امرئی، فاطمه رحیم بخش، (1389). 'تحلیل استحاله نشانه های سکونتگاهی روستای «باباپشمان استان لرستان» پس از جابجایی با تاکید بر نشانه های مسکن روستایی'، نشریه مدیریت شهری، 8(25)، صص.187-202. magiran.com/p884743
Farah Habib, Seyed Amirhosein Garakani, Seyed Mostafa Mokhtabad Amarei, Fateme Rahim Bakhsh, (2010). 'The Analysis of the Transformation of the Signs of " Babapashman" Village at Lorestan Province after the Relocation', Urban Management, 8(25), pp.187-202. magiran.com/p884743
فرح حبیب؛ سید امیر حسین گرکانی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ فاطمه رحیم بخش. "تحلیل استحاله نشانه های سکونتگاهی روستای «باباپشمان استان لرستان» پس از جابجایی با تاکید بر نشانه های مسکن روستایی". نشریه مدیریت شهری، 8 ،25 ، 1389، 187-202. magiran.com/p884743
Farah Habib; Seyed Amirhosein Garakani; Seyed Mostafa Mokhtabad Amarei; Fateme Rahim Bakhsh. "The Analysis of the Transformation of the Signs of " Babapashman" Village at Lorestan Province after the Relocation", Urban Management, 8, 25, 2010, 187-202. magiran.com/p884743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال