ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز علی اکبری دهکردی، علی اصغر کاکوجویباری، طیبه محتشمی، سرور یکتاخواه، (1390). میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم شنوا و سایر کودکان استثنایی، مجله تحقیقات شنوایی و دهلیزی، 20(1)، 128-136. magiran.com/p888075
Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Ali Asghar Kakojoibari, Tayebeh Mohtashami, Soroor Yektakhah, (2011). Stress in mothers of hearing impaired children compared to mothers of normal and other disabled children, Auditory and Vestibular Research, 20(1), 128-136. magiran.com/p888075
مهناز علی اکبری دهکردی، علی اصغر کاکوجویباری، طیبه محتشمی، سرور یکتاخواه، میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم شنوا و سایر کودکان استثنایی. مجله تحقیقات شنوایی و دهلیزی، 1390؛ 20(1): 128-136. magiran.com/p888075
Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Ali Asghar Kakojoibari, Tayebeh Mohtashami, Soroor Yektakhah, Stress in mothers of hearing impaired children compared to mothers of normal and other disabled children, Auditory and Vestibular Research, 2011; 20(1): 128-136. magiran.com/p888075
مهناز علی اکبری دهکردی، علی اصغر کاکوجویباری، طیبه محتشمی، سرور یکتاخواه، "میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم شنوا و سایر کودکان استثنایی"، مجله تحقیقات شنوایی و دهلیزی 20، شماره 1 (1390): 128-136. magiran.com/p888075
Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Ali Asghar Kakojoibari, Tayebeh Mohtashami, Soroor Yektakhah, "Stress in mothers of hearing impaired children compared to mothers of normal and other disabled children", Auditory and Vestibular Research 20, no.1 (2011): 128-136. magiran.com/p888075
مهناز علی اکبری دهکردی، علی اصغر کاکوجویباری، طیبه محتشمی، سرور یکتاخواه، (1390). 'میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم شنوا و سایر کودکان استثنایی'، مجله تحقیقات شنوایی و دهلیزی، 20(1)، صص.128-136. magiran.com/p888075
Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Ali Asghar Kakojoibari, Tayebeh Mohtashami, Soroor Yektakhah, (2011). 'Stress in mothers of hearing impaired children compared to mothers of normal and other disabled children', Auditory and Vestibular Research, 20(1), pp.128-136. magiran.com/p888075
مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ طیبه محتشمی؛ سرور یکتاخواه. "میزان استرس در مادران کودکان هنجار، کم شنوا و سایر کودکان استثنایی". مجله تحقیقات شنوایی و دهلیزی، 20 ،1 ، 1390، 128-136. magiran.com/p888075
Mahnaz Aliakbari Dehkordi; Ali Asghar Kakojoibari; Tayebeh Mohtashami; Soroor Yektakhah. "Stress in mothers of hearing impaired children compared to mothers of normal and other disabled children", Auditory and Vestibular Research, 20, 1, 2011, 128-136. magiran.com/p888075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال