ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا کیانی، سیدعبدالحمید حسینی، حسین نویدنیا، (1390). تاملاتی در سیاست های کلان آموزش زبان خارجی در ایران، نشریه زبان و ادب فارسی، 53(222)، 49. magiran.com/p888126
Gholam Reza Kiany, Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini, Hossein Navidinia, (2011). Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations, Persian Language and Literature, 53(222), 49. magiran.com/p888126
غلامرضا کیانی، سیدعبدالحمید حسینی، حسین نویدنیا، تاملاتی در سیاست های کلان آموزش زبان خارجی در ایران. نشریه زبان و ادب فارسی، 1390؛ 53(222): 49. magiran.com/p888126
Gholam Reza Kiany, Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini, Hossein Navidinia, Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations, Persian Language and Literature, 2011; 53(222): 49. magiran.com/p888126
غلامرضا کیانی، سیدعبدالحمید حسینی، حسین نویدنیا، "تاملاتی در سیاست های کلان آموزش زبان خارجی در ایران"، نشریه زبان و ادب فارسی 53، شماره 222 (1390): 49. magiran.com/p888126
Gholam Reza Kiany, Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini, Hossein Navidinia, "Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations", Persian Language and Literature 53, no.222 (2011): 49. magiran.com/p888126
غلامرضا کیانی، سیدعبدالحمید حسینی، حسین نویدنیا، (1390). 'تاملاتی در سیاست های کلان آموزش زبان خارجی در ایران'، نشریه زبان و ادب فارسی، 53(222)، صص.49. magiran.com/p888126
Gholam Reza Kiany, Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini, Hossein Navidinia, (2011). 'Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations', Persian Language and Literature, 53(222), pp.49. magiran.com/p888126
غلامرضا کیانی؛ سیدعبدالحمید حسینی؛ حسین نویدنیا. "تاملاتی در سیاست های کلان آموزش زبان خارجی در ایران". نشریه زبان و ادب فارسی، 53 ،222 ، 1390، 49. magiran.com/p888126
Gholam Reza Kiany; Seyyed-Abdolhamid Mirhosseini; Hossein Navidinia. "Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations", Persian Language and Literature, 53, 222, 2011, 49. magiran.com/p888126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال