ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، (1390). شواهد ریخت شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان، نشریه پترولوژی، 1(3)، 47-64. magiran.com/p891017
Alireza Shaker Ardakani, Mohsen Arvin, Roland Oberh, Auml, Nsli, (2011). Morphological, structural, textural and mineralogical evidences of pillow lavas from Ganj complex, Southeastern Kerman, Petrology, 1(3), 47-64. magiran.com/p891017
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، شواهد ریخت شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان. نشریه پترولوژی، 1390؛ 1(3): 47-64. magiran.com/p891017
Alireza Shaker Ardakani, Mohsen Arvin, Roland Oberh, Auml, Nsli, Morphological, structural, textural and mineralogical evidences of pillow lavas from Ganj complex, Southeastern Kerman, Petrology, 2011; 1(3): 47-64. magiran.com/p891017
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، "شواهد ریخت شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان"، نشریه پترولوژی 1، شماره 3 (1390): 47-64. magiran.com/p891017
Alireza Shaker Ardakani, Mohsen Arvin, Roland Oberh, Auml, Nsli, "Morphological, structural, textural and mineralogical evidences of pillow lavas from Ganj complex, Southeastern Kerman", Petrology 1, no.3 (2011): 47-64. magiran.com/p891017
علیرضا شاکر اردکانی، محسن آروین، رولند اوبرهنسلی، (1390). 'شواهد ریخت شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان'، نشریه پترولوژی، 1(3)، صص.47-64. magiran.com/p891017
Alireza Shaker Ardakani, Mohsen Arvin, Roland Oberh, Auml, Nsli, (2011). 'Morphological, structural, textural and mineralogical evidences of pillow lavas from Ganj complex, Southeastern Kerman', Petrology, 1(3), pp.47-64. magiran.com/p891017
علیرضا شاکر اردکانی؛ محسن آروین؛ رولند اوبرهنسلی. "شواهد ریخت شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان". نشریه پترولوژی، 1 ،3 ، 1390، 47-64. magiran.com/p891017
Alireza Shaker Ardakani; Mohsen Arvin; Roland Oberh; Auml; Nsli. "Morphological, structural, textural and mineralogical evidences of pillow lavas from Ganj complex, Southeastern Kerman", Petrology, 1, 3, 2011, 47-64. magiran.com/p891017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال