ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله عالی جهان، معصومه کردی ، منیره پورجواد، سعید ابراهیم زاده، علیرضا محمودیان، (1390). مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(3)، 398-407. magiran.com/p892075
R. Alijahan, M. Kordi, M. Porjavad, S. Ebrahimzadeh, A. Mahmoudian, (2011). The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(3), 398-407. magiran.com/p892075
راحله عالی جهان، معصومه کردی ، منیره پورجواد، سعید ابراهیم زاده، علیرضا محمودیان، مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(3): 398-407. magiran.com/p892075
R. Alijahan, M. Kordi, M. Porjavad, S. Ebrahimzadeh, A. Mahmoudian, The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(3): 398-407. magiran.com/p892075
راحله عالی جهان، معصومه کردی ، منیره پورجواد، سعید ابراهیم زاده، علیرضا محمودیان، "مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 3 (1390): 398-407. magiran.com/p892075
R. Alijahan, M. Kordi, M. Porjavad, S. Ebrahimzadeh, A. Mahmoudian, "The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.3 (2011): 398-407. magiran.com/p892075
راحله عالی جهان، معصومه کردی ، منیره پورجواد، سعید ابراهیم زاده، علیرضا محمودیان، (1390). 'مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(3)، صص.398-407. magiran.com/p892075
R. Alijahan, M. Kordi, M. Porjavad, S. Ebrahimzadeh, A. Mahmoudian, (2011). 'The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous Women', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(3), pp.398-407. magiran.com/p892075
راحله عالی جهان؛ معصومه کردی ؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده؛ علیرضا محمودیان. "مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،3 ، 1390، 398-407. magiran.com/p892075
R. Alijahan; M. Kordi; M. Porjavad; S. Ebrahimzadeh; A. Mahmoudian. "The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 3, 2011, 398-407. magiran.com/p892075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال