ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین نیک نام، کورش محمدی، وحید جوهری مجد، (1386). ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران - کرج با روش DRASTIC و منطق فازی، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 3(2)، 39. magiran.com/p897752
R. Niknam, K. Mohammadi, V. J. Majd, (2007). Groundwater Vulnerability Evaluation of Tehran-Karaj Aquifer Using DRASTIC Method and Fuzzy Logic, Iran Water Resources Research, 3(2), 39. magiran.com/p897752
رامین نیک نام، کورش محمدی، وحید جوهری مجد، ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران - کرج با روش DRASTIC و منطق فازی. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1386؛ 3(2): 39. magiran.com/p897752
R. Niknam, K. Mohammadi, V. J. Majd, Groundwater Vulnerability Evaluation of Tehran-Karaj Aquifer Using DRASTIC Method and Fuzzy Logic, Iran Water Resources Research, 2007; 3(2): 39. magiran.com/p897752
رامین نیک نام، کورش محمدی، وحید جوهری مجد، "ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران - کرج با روش DRASTIC و منطق فازی"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 3، شماره 2 (1386): 39. magiran.com/p897752
R. Niknam, K. Mohammadi, V. J. Majd, "Groundwater Vulnerability Evaluation of Tehran-Karaj Aquifer Using DRASTIC Method and Fuzzy Logic", Iran Water Resources Research 3, no.2 (2007): 39. magiran.com/p897752
رامین نیک نام، کورش محمدی، وحید جوهری مجد، (1386). 'ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران - کرج با روش DRASTIC و منطق فازی'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 3(2)، صص.39. magiran.com/p897752
R. Niknam, K. Mohammadi, V. J. Majd, (2007). 'Groundwater Vulnerability Evaluation of Tehran-Karaj Aquifer Using DRASTIC Method and Fuzzy Logic', Iran Water Resources Research, 3(2), pp.39. magiran.com/p897752
رامین نیک نام؛ کورش محمدی؛ وحید جوهری مجد. "ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران - کرج با روش DRASTIC و منطق فازی". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 3 ،2 ، 1386، 39. magiran.com/p897752
R. Niknam; K. Mohammadi; V. J. Majd. "Groundwater Vulnerability Evaluation of Tehran-Karaj Aquifer Using DRASTIC Method and Fuzzy Logic", Iran Water Resources Research, 3, 2, 2007, 39. magiran.com/p897752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال