ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر عزیزالله عباسی دزفولی، ابوالقاسم دانشور کاخکی، دکتر رویا فرزانگان، دکتر محمد بهگام شادمهر، دکتر مهرداد عرب، دکتر ساویز پژهان، دکتر ایمان شفا، دکتر مجتبی جواهرزاده، (1389). انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 29(1)، 9. magiran.com/p898468
, (2010). Emergency Tracheostomy in Patients with Postintubation Tracheal Stenosis; an Uncertain and Risky Practice, Journal of Medical Council of Iran, 29(1), 9. magiran.com/p898468
دکتر عزیزالله عباسی دزفولی، ابوالقاسم دانشور کاخکی، دکتر رویا فرزانگان، دکتر محمد بهگام شادمهر، دکتر مهرداد عرب، دکتر ساویز پژهان، دکتر ایمان شفا، دکتر مجتبی جواهرزاده، انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1389؛ 29(1): 9. magiran.com/p898468
, Emergency Tracheostomy in Patients with Postintubation Tracheal Stenosis; an Uncertain and Risky Practice, Journal of Medical Council of Iran, 2010; 29(1): 9. magiran.com/p898468
دکتر عزیزالله عباسی دزفولی، ابوالقاسم دانشور کاخکی، دکتر رویا فرزانگان، دکتر محمد بهگام شادمهر، دکتر مهرداد عرب، دکتر ساویز پژهان، دکتر ایمان شفا، دکتر مجتبی جواهرزاده، "انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 29، شماره 1 (1389): 9. magiran.com/p898468
, "Emergency Tracheostomy in Patients with Postintubation Tracheal Stenosis; an Uncertain and Risky Practice", Journal of Medical Council of Iran 29, no.1 (2010): 9. magiran.com/p898468
دکتر عزیزالله عباسی دزفولی، ابوالقاسم دانشور کاخکی، دکتر رویا فرزانگان، دکتر محمد بهگام شادمهر، دکتر مهرداد عرب، دکتر ساویز پژهان، دکتر ایمان شفا، دکتر مجتبی جواهرزاده، (1389). 'انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 29(1)، صص.9. magiran.com/p898468
, (2010). 'Emergency Tracheostomy in Patients with Postintubation Tracheal Stenosis; an Uncertain and Risky Practice', Journal of Medical Council of Iran, 29(1), pp.9. magiran.com/p898468
دکتر عزیزالله عباسی دزفولی؛ ابوالقاسم دانشور کاخکی؛ دکتر رویا فرزانگان؛ دکتر محمد بهگام شادمهر؛ دکتر مهرداد عرب؛ دکتر ساویز پژهان؛ دکتر ایمان شفا؛ دکتر مجتبی جواهرزاده. "انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 29 ،1 ، 1389، 9. magiran.com/p898468
. "Emergency Tracheostomy in Patients with Postintubation Tracheal Stenosis; an Uncertain and Risky Practice", Journal of Medical Council of Iran, 29, 1, 2010, 9. magiran.com/p898468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال