ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی شریعتی، خدامراد زندیان، بیژن کیخایی، (1390). بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 18(3)، 5. magiran.com/p899651
M. Ghafourian Boroujerdnia, M.A. Shariati, Kh. Zandian, B. Keykhaie, (2011). Evaluation of Humoral Immunity, Cellular Immunity and Phagocytosis in Peripheral Blood of Major Thalassemia Patients Refered to Ahvaz Shafa Hospital, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 18(3), 5. magiran.com/p899651
مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی شریعتی، خدامراد زندیان، بیژن کیخایی، بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1390؛ 18(3): 5. magiran.com/p899651
M. Ghafourian Boroujerdnia, M.A. Shariati, Kh. Zandian, B. Keykhaie, Evaluation of Humoral Immunity, Cellular Immunity and Phagocytosis in Peripheral Blood of Major Thalassemia Patients Refered to Ahvaz Shafa Hospital, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2011; 18(3): 5. magiran.com/p899651
مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی شریعتی، خدامراد زندیان، بیژن کیخایی، "بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 18، شماره 3 (1390): 5. magiran.com/p899651
M. Ghafourian Boroujerdnia, M.A. Shariati, Kh. Zandian, B. Keykhaie, "Evaluation of Humoral Immunity, Cellular Immunity and Phagocytosis in Peripheral Blood of Major Thalassemia Patients Refered to Ahvaz Shafa Hospital", Avicenna Journal of Clinical Medicine 18, no.3 (2011): 5. magiran.com/p899651
مهری غفوریان بروجردنیا، محمدعلی شریعتی، خدامراد زندیان، بیژن کیخایی، (1390). 'بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 18(3)، صص.5. magiran.com/p899651
M. Ghafourian Boroujerdnia, M.A. Shariati, Kh. Zandian, B. Keykhaie, (2011). 'Evaluation of Humoral Immunity, Cellular Immunity and Phagocytosis in Peripheral Blood of Major Thalassemia Patients Refered to Ahvaz Shafa Hospital', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 18(3), pp.5. magiran.com/p899651
مهری غفوریان بروجردنیا؛ محمدعلی شریعتی؛ خدامراد زندیان؛ بیژن کیخایی. "بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 18 ،3 ، 1390، 5. magiran.com/p899651
M. Ghafourian Boroujerdnia; M.A. Shariati; Kh. Zandian; B. Keykhaie. "Evaluation of Humoral Immunity, Cellular Immunity and Phagocytosis in Peripheral Blood of Major Thalassemia Patients Refered to Ahvaz Shafa Hospital", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 18, 3, 2011, 5. magiran.com/p899651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال