ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهنازتفضلی، محمود منیر واقفی، مهدی صالحی، (1390). بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل- فسفر روی آلیاژAZ31 منیزیم، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 11، 25-31. magiran.com/p900606
M. Tafazoly, M. Monirvaghefi, M. Salehi, (2011). Investigation on effect of heat treatment on hardness and corrosion behavior of electroless Ni-P plating on AZ31 magnesium alloy, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 11, 25-31. magiran.com/p900606
مهنازتفضلی، محمود منیر واقفی، مهدی صالحی، بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل- فسفر روی آلیاژAZ31 منیزیم. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1390؛ 11: 25-31. magiran.com/p900606
M. Tafazoly, M. Monirvaghefi, M. Salehi, Investigation on effect of heat treatment on hardness and corrosion behavior of electroless Ni-P plating on AZ31 magnesium alloy, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2011; 11: 25-31. magiran.com/p900606
مهنازتفضلی، محمود منیر واقفی، مهدی صالحی، "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل- فسفر روی آلیاژAZ31 منیزیم"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،11 (1390): 25-31. magiran.com/p900606
M. Tafazoly, M. Monirvaghefi, M. Salehi, "Investigation on effect of heat treatment on hardness and corrosion behavior of electroless Ni-P plating on AZ31 magnesium alloy", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 11 (2011): 25-31. magiran.com/p900606
مهنازتفضلی، محمود منیر واقفی، مهدی صالحی، (1390). 'بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل- فسفر روی آلیاژAZ31 منیزیم'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 11، صص.25-31. magiran.com/p900606
M. Tafazoly, M. Monirvaghefi, M. Salehi, (2011). 'Investigation on effect of heat treatment on hardness and corrosion behavior of electroless Ni-P plating on AZ31 magnesium alloy', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 11, pp.25-31. magiran.com/p900606
مهنازتفضلی؛ محمود منیر واقفی؛ مهدی صالحی. "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل- فسفر روی آلیاژAZ31 منیزیم". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 11 ، 1390، 25-31. magiran.com/p900606
M. Tafazoly; M. Monirvaghefi; M. Salehi. "Investigation on effect of heat treatment on hardness and corrosion behavior of electroless Ni-P plating on AZ31 magnesium alloy", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 11, 2011, 25-31. magiran.com/p900606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال