ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود دشتیانی، (1390). مطالعه رسانندگی و اختلاف سطح الکتریکی در لایه های نازک چند بلوری CuInTe2 و CuInSe2 همراه با ناخالصی اندیم، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 11، 87-95. magiran.com/p900613
M. Dashtiani, (2011). Conductivity and electrical surface difference studies on polycrystalline thin films CuInTe2 and CuInSe2 with excess Indium, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 11, 87-95. magiran.com/p900613
مسعود دشتیانی، مطالعه رسانندگی و اختلاف سطح الکتریکی در لایه های نازک چند بلوری CuInTe2 و CuInSe2 همراه با ناخالصی اندیم. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1390؛ 11: 87-95. magiran.com/p900613
M. Dashtiani, Conductivity and electrical surface difference studies on polycrystalline thin films CuInTe2 and CuInSe2 with excess Indium, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2011; 11: 87-95. magiran.com/p900613
مسعود دشتیانی، "مطالعه رسانندگی و اختلاف سطح الکتریکی در لایه های نازک چند بلوری CuInTe2 و CuInSe2 همراه با ناخالصی اندیم"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،11 (1390): 87-95. magiran.com/p900613
M. Dashtiani, "Conductivity and electrical surface difference studies on polycrystalline thin films CuInTe2 and CuInSe2 with excess Indium", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 11 (2011): 87-95. magiran.com/p900613
مسعود دشتیانی، (1390). 'مطالعه رسانندگی و اختلاف سطح الکتریکی در لایه های نازک چند بلوری CuInTe2 و CuInSe2 همراه با ناخالصی اندیم'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 11، صص.87-95. magiran.com/p900613
M. Dashtiani, (2011). 'Conductivity and electrical surface difference studies on polycrystalline thin films CuInTe2 and CuInSe2 with excess Indium', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 11, pp.87-95. magiran.com/p900613
مسعود دشتیانی. "مطالعه رسانندگی و اختلاف سطح الکتریکی در لایه های نازک چند بلوری CuInTe2 و CuInSe2 همراه با ناخالصی اندیم". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 11 ، 1390، 87-95. magiran.com/p900613
M. Dashtiani. "Conductivity and electrical surface difference studies on polycrystalline thin films CuInTe2 and CuInSe2 with excess Indium", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 11, 2011, 87-95. magiran.com/p900613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال