به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا اسماعیلی، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت الله حاجی حسینی، علیرضا کیامنش، (1390). وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاه های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 17(1)، 27-46. magiran.com/p902892
Mitra Esmaeili, Dr. Mohammad Yamani Doozi Sorkhabi, Dr. Hojatollah Haji Hosseini, Dr. Alireza Kiamanesh, (2011). A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran's Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17(1), 27-46. magiran.com/p902892
میترا اسماعیلی، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت الله حاجی حسینی، علیرضا کیامنش، وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاه های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1390؛ 17(1): 27-46. magiran.com/p902892
Mitra Esmaeili, Dr. Mohammad Yamani Doozi Sorkhabi, Dr. Hojatollah Haji Hosseini, Dr. Alireza Kiamanesh, A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran's Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2011; 17(1): 27-46. magiran.com/p902892
میترا اسماعیلی، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت الله حاجی حسینی، علیرضا کیامنش، "وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاه های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 17، شماره 1 (1390): 27-46. magiran.com/p902892
Mitra Esmaeili, Dr. Mohammad Yamani Doozi Sorkhabi, Dr. Hojatollah Haji Hosseini, Dr. Alireza Kiamanesh, "A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran's Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 17, no.1 (2011): 27-46. magiran.com/p902892
میترا اسماعیلی، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت الله حاجی حسینی، علیرضا کیامنش، (1390). 'وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاه های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 17(1)، صص.27-46. magiran.com/p902892
Mitra Esmaeili, Dr. Mohammad Yamani Doozi Sorkhabi, Dr. Hojatollah Haji Hosseini, Dr. Alireza Kiamanesh, (2011). 'A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran's Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17(1), pp.27-46. magiran.com/p902892
میترا اسماعیلی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ علیرضا کیامنش. "وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاه های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 17 ،1 ، 1390، 27-46. magiran.com/p902892
Mitra Esmaeili; Dr. Mohammad Yamani Doozi Sorkhabi; Dr. Hojatollah Haji Hosseini; Dr. Alireza Kiamanesh. "A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran's Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17, 1, 2011, 27-46. magiran.com/p902892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال