به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا موسوی، مهناز محمدزاده نصرآبادی، غلامرضا پزشکی راد، (1390). شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 17(1)، 137-154. magiran.com/p902897
Mina Mousavi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Dr. Gholam Reza Pezeshki-Rad, (2011). Identifying and Analyzing Barrier and Inhibitor Factors for Implementation and Development of E-learning in Payame Noor University, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17(1), 137-154. magiran.com/p902897
مینا موسوی، مهناز محمدزاده نصرآبادی، غلامرضا پزشکی راد، شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1390؛ 17(1): 137-154. magiran.com/p902897
Mina Mousavi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Dr. Gholam Reza Pezeshki-Rad, Identifying and Analyzing Barrier and Inhibitor Factors for Implementation and Development of E-learning in Payame Noor University, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2011; 17(1): 137-154. magiran.com/p902897
مینا موسوی، مهناز محمدزاده نصرآبادی، غلامرضا پزشکی راد، "شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 17، شماره 1 (1390): 137-154. magiran.com/p902897
Mina Mousavi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Dr. Gholam Reza Pezeshki-Rad, "Identifying and Analyzing Barrier and Inhibitor Factors for Implementation and Development of E-learning in Payame Noor University", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 17, no.1 (2011): 137-154. magiran.com/p902897
مینا موسوی، مهناز محمدزاده نصرآبادی، غلامرضا پزشکی راد، (1390). 'شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 17(1)، صص.137-154. magiran.com/p902897
Mina Mousavi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Dr. Gholam Reza Pezeshki-Rad, (2011). 'Identifying and Analyzing Barrier and Inhibitor Factors for Implementation and Development of E-learning in Payame Noor University', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17(1), pp.137-154. magiran.com/p902897
مینا موسوی؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ غلامرضا پزشکی راد. "شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 17 ،1 ، 1390، 137-154. magiran.com/p902897
Mina Mousavi; Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi; Dr. Gholam Reza Pezeshki-Rad. "Identifying and Analyzing Barrier and Inhibitor Factors for Implementation and Development of E-learning in Payame Noor University", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17, 1, 2011, 137-154. magiran.com/p902897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال