ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، مرتضی عبداللهی، حسن غرایاق زندی، مرضیه مشهوری، صنم بیگم قدس میرحیدری، (1390). مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 2(5)، 85-100. magiran.com/p904617
S.F.Ghods Mirheidari (Msc), .H.Takalli, .M.Abdollahi (Phd), .H.Gharayagh Zandi (Phd), .M.Mashhouri(M.Sc), .S.B.Ghods Mirheidari, (2011). The Comparison and Relationship between Self- Esteem and Physical Fitness in Male and Female Students of University of Tehran, Development & Motor Learning, 2(5), 85-100. magiran.com/p904617
سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، مرتضی عبداللهی، حسن غرایاق زندی، مرضیه مشهوری، صنم بیگم قدس میرحیدری، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1390؛ 2(5): 85-100. magiran.com/p904617
S.F.Ghods Mirheidari (Msc), .H.Takalli, .M.Abdollahi (Phd), .H.Gharayagh Zandi (Phd), .M.Mashhouri(M.Sc), .S.B.Ghods Mirheidari, The Comparison and Relationship between Self- Esteem and Physical Fitness in Male and Female Students of University of Tehran, Development & Motor Learning, 2011; 2(5): 85-100. magiran.com/p904617
سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، مرتضی عبداللهی، حسن غرایاق زندی، مرضیه مشهوری، صنم بیگم قدس میرحیدری، "مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2، شماره 5 (1390): 85-100. magiran.com/p904617
S.F.Ghods Mirheidari (Msc), .H.Takalli, .M.Abdollahi (Phd), .H.Gharayagh Zandi (Phd), .M.Mashhouri(M.Sc), .S.B.Ghods Mirheidari, "The Comparison and Relationship between Self- Esteem and Physical Fitness in Male and Female Students of University of Tehran", Development & Motor Learning 2, no.5 (2011): 85-100. magiran.com/p904617
سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، مرتضی عبداللهی، حسن غرایاق زندی، مرضیه مشهوری، صنم بیگم قدس میرحیدری، (1390). 'مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 2(5)، صص.85-100. magiran.com/p904617
S.F.Ghods Mirheidari (Msc), .H.Takalli, .M.Abdollahi (Phd), .H.Gharayagh Zandi (Phd), .M.Mashhouri(M.Sc), .S.B.Ghods Mirheidari, (2011). 'The Comparison and Relationship between Self- Esteem and Physical Fitness in Male and Female Students of University of Tehran', Development & Motor Learning, 2(5), pp.85-100. magiran.com/p904617
سید فضل الله قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی؛ مرتضی عبداللهی؛ حسن غرایاق زندی؛ مرضیه مشهوری؛ صنم بیگم قدس میرحیدری. "مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 2 ،5 ، 1390، 85-100. magiran.com/p904617
S.F.Ghods Mirheidari (Msc); .H.Takalli; .M.Abdollahi (Phd); .H.Gharayagh Zandi (Phd); .M.Mashhouri(M.Sc); .S.B.Ghods Mirheidari. "The Comparison and Relationship between Self- Esteem and Physical Fitness in Male and Female Students of University of Tehran", Development & Motor Learning, 2, 5, 2011, 85-100. magiran.com/p904617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال