ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عبدی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر حسن ملکی، دکتر صغری ابراهیمی قوام، (1390). مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 10(37)، 101. magiran.com/p908571
Ali Abdi, Daryush Nowruzi, Hasan Malaki, Soghra Ebrahimi, (2011). Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences with a traditional teaching method on 5th grade elementary student's academic achievement and attitude towards science learning, Quarterly Journal of Educational Innovations, 10(37), 101. magiran.com/p908571
علی عبدی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر حسن ملکی، دکتر صغری ابراهیمی قوام، مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 1390؛ 10(37): 101. magiran.com/p908571
Ali Abdi, Daryush Nowruzi, Hasan Malaki, Soghra Ebrahimi, Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences with a traditional teaching method on 5th grade elementary student's academic achievement and attitude towards science learning, Quarterly Journal of Educational Innovations, 2011; 10(37): 101. magiran.com/p908571
علی عبدی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر حسن ملکی، دکتر صغری ابراهیمی قوام، "مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی"، فصلنامه نوآوری های آموزشی 10، شماره 37 (1390): 101. magiran.com/p908571
Ali Abdi, Daryush Nowruzi, Hasan Malaki, Soghra Ebrahimi, "Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences with a traditional teaching method on 5th grade elementary student's academic achievement and attitude towards science learning", Quarterly Journal of Educational Innovations 10, no.37 (2011): 101. magiran.com/p908571
علی عبدی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر حسن ملکی، دکتر صغری ابراهیمی قوام، (1390). 'مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی'، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 10(37)، صص.101. magiran.com/p908571
Ali Abdi, Daryush Nowruzi, Hasan Malaki, Soghra Ebrahimi, (2011). 'Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences with a traditional teaching method on 5th grade elementary student's academic achievement and attitude towards science learning', Quarterly Journal of Educational Innovations, 10(37), pp.101. magiran.com/p908571
علی عبدی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر صغری ابراهیمی قوام. "مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی". فصلنامه نوآوری های آموزشی، 10 ،37 ، 1390، 101. magiran.com/p908571
Ali Abdi; Daryush Nowruzi; Hasan Malaki; Soghra Ebrahimi. "Comparing the effectiveness of a teaching strategy based on multiple intelligences with a traditional teaching method on 5th grade elementary student's academic achievement and attitude towards science learning", Quarterly Journal of Educational Innovations, 10, 37, 2011, 101. magiran.com/p908571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال