ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور ثالثی، سمیه صادقی حداد زواره، پیمان نصری، نسرین نامداری قرقانی، زیبا فرج زادگان، (1390). تاثیر بروموکریپتین بر اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29(133)، 344. magiran.com/p916925
Mansour Salesi, Somayeh Sadeghi Haddadzavareh, Peyman Nasri, Nasrin Namdari Gharaghani, Ziba Farajzadegan, (2011). The Effect of Bromocriptine on the Disease Activity Index in Patients with Rheumatoid Arthritis, Journal Of Isfahan Medical School, 29(133), 344. magiran.com/p916925
منصور ثالثی، سمیه صادقی حداد زواره، پیمان نصری، نسرین نامداری قرقانی، زیبا فرج زادگان، تاثیر بروموکریپتین بر اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1390؛ 29(133): 344. magiran.com/p916925
Mansour Salesi, Somayeh Sadeghi Haddadzavareh, Peyman Nasri, Nasrin Namdari Gharaghani, Ziba Farajzadegan, The Effect of Bromocriptine on the Disease Activity Index in Patients with Rheumatoid Arthritis, Journal Of Isfahan Medical School, 2011; 29(133): 344. magiran.com/p916925
منصور ثالثی، سمیه صادقی حداد زواره، پیمان نصری، نسرین نامداری قرقانی، زیبا فرج زادگان، "تاثیر بروموکریپتین بر اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 29، شماره 133 (1390): 344. magiran.com/p916925
Mansour Salesi, Somayeh Sadeghi Haddadzavareh, Peyman Nasri, Nasrin Namdari Gharaghani, Ziba Farajzadegan, "The Effect of Bromocriptine on the Disease Activity Index in Patients with Rheumatoid Arthritis", Journal Of Isfahan Medical School 29, no.133 (2011): 344. magiran.com/p916925
منصور ثالثی، سمیه صادقی حداد زواره، پیمان نصری، نسرین نامداری قرقانی، زیبا فرج زادگان، (1390). 'تاثیر بروموکریپتین بر اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29(133)، صص.344. magiran.com/p916925
Mansour Salesi, Somayeh Sadeghi Haddadzavareh, Peyman Nasri, Nasrin Namdari Gharaghani, Ziba Farajzadegan, (2011). 'The Effect of Bromocriptine on the Disease Activity Index in Patients with Rheumatoid Arthritis', Journal Of Isfahan Medical School, 29(133), pp.344. magiran.com/p916925
منصور ثالثی؛ سمیه صادقی حداد زواره؛ پیمان نصری؛ نسرین نامداری قرقانی؛ زیبا فرج زادگان. "تاثیر بروموکریپتین بر اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 ،133 ، 1390، 344. magiran.com/p916925
Mansour Salesi; Somayeh Sadeghi Haddadzavareh; Peyman Nasri; Nasrin Namdari Gharaghani; Ziba Farajzadegan. "The Effect of Bromocriptine on the Disease Activity Index in Patients with Rheumatoid Arthritis", Journal Of Isfahan Medical School, 29, 133, 2011, 344. magiran.com/p916925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال