ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم شامحمدی قهساره، زهرا درویزه، مه سیما پورشهریاری، (1387). اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 2(7)، 3. magiran.com/p918199
Azam Shamohammadi, M.A. Zahra Darvizeh (Phd), Mahsima Pourshahriari (Phd), (2008). The Effectiveness of Training in Communicative Skills Training with A Cognitive - Behaviorist Approach on Spouses Marital Adjustment and the Prevention of Addicts from Relapsing in Male Addicts in Isfahan, Research on Addiction, 2(7), 3. magiran.com/p918199
اعظم شامحمدی قهساره، زهرا درویزه، مه سیما پورشهریاری، اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1387؛ 2(7): 3. magiran.com/p918199
Azam Shamohammadi, M.A. Zahra Darvizeh (Phd), Mahsima Pourshahriari (Phd), The Effectiveness of Training in Communicative Skills Training with A Cognitive - Behaviorist Approach on Spouses Marital Adjustment and the Prevention of Addicts from Relapsing in Male Addicts in Isfahan, Research on Addiction, 2008; 2(7): 3. magiran.com/p918199
اعظم شامحمدی قهساره، زهرا درویزه، مه سیما پورشهریاری، "اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 2، شماره 7 (1387): 3. magiran.com/p918199
Azam Shamohammadi, M.A. Zahra Darvizeh (Phd), Mahsima Pourshahriari (Phd), "The Effectiveness of Training in Communicative Skills Training with A Cognitive - Behaviorist Approach on Spouses Marital Adjustment and the Prevention of Addicts from Relapsing in Male Addicts in Isfahan", Research on Addiction 2, no.7 (2008): 3. magiran.com/p918199
اعظم شامحمدی قهساره، زهرا درویزه، مه سیما پورشهریاری، (1387). 'اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 2(7)، صص.3. magiran.com/p918199
Azam Shamohammadi, M.A. Zahra Darvizeh (Phd), Mahsima Pourshahriari (Phd), (2008). 'The Effectiveness of Training in Communicative Skills Training with A Cognitive - Behaviorist Approach on Spouses Marital Adjustment and the Prevention of Addicts from Relapsing in Male Addicts in Isfahan', Research on Addiction, 2(7), pp.3. magiran.com/p918199
اعظم شامحمدی قهساره؛ زهرا درویزه؛ مه سیما پورشهریاری. "اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 2 ،7 ، 1387، 3. magiran.com/p918199
Azam Shamohammadi; M.A. Zahra Darvizeh (Phd); Mahsima Pourshahriari (Phd). "The Effectiveness of Training in Communicative Skills Training with A Cognitive - Behaviorist Approach on Spouses Marital Adjustment and the Prevention of Addicts from Relapsing in Male Addicts in Isfahan", Research on Addiction, 2, 7, 2008, 3. magiran.com/p918199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال