ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری حاجی علیزاده، سید عبدالمجید بحرینیان، قاسم نظیری، مرتضی مدرس غروی، (1387). مقایسه نگرش های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 2(7)، 67. magiran.com/p918203
Kobra Haj Alizadeh, M.A., Seyed Abdolmajid Bahreinian (Phd) Ghasem Naziri (Phd), Morteza Modares Ghoravi (Phd), (2008). A comparison of dysfunctional attitudes in substance abusers and control group and its psychological outcome, Research on Addiction, 2(7), 67. magiran.com/p918203
کبری حاجی علیزاده، سید عبدالمجید بحرینیان، قاسم نظیری، مرتضی مدرس غروی، مقایسه نگرش های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1387؛ 2(7): 67. magiran.com/p918203
Kobra Haj Alizadeh, M.A., Seyed Abdolmajid Bahreinian (Phd) Ghasem Naziri (Phd), Morteza Modares Ghoravi (Phd), A comparison of dysfunctional attitudes in substance abusers and control group and its psychological outcome, Research on Addiction, 2008; 2(7): 67. magiran.com/p918203
کبری حاجی علیزاده، سید عبدالمجید بحرینیان، قاسم نظیری، مرتضی مدرس غروی، "مقایسه نگرش های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 2، شماره 7 (1387): 67. magiran.com/p918203
Kobra Haj Alizadeh, M.A., Seyed Abdolmajid Bahreinian (Phd) Ghasem Naziri (Phd), Morteza Modares Ghoravi (Phd), "A comparison of dysfunctional attitudes in substance abusers and control group and its psychological outcome", Research on Addiction 2, no.7 (2008): 67. magiran.com/p918203
کبری حاجی علیزاده، سید عبدالمجید بحرینیان، قاسم نظیری، مرتضی مدرس غروی، (1387). 'مقایسه نگرش های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 2(7)، صص.67. magiran.com/p918203
Kobra Haj Alizadeh, M.A., Seyed Abdolmajid Bahreinian (Phd) Ghasem Naziri (Phd), Morteza Modares Ghoravi (Phd), (2008). 'A comparison of dysfunctional attitudes in substance abusers and control group and its psychological outcome', Research on Addiction, 2(7), pp.67. magiran.com/p918203
کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ قاسم نظیری؛ مرتضی مدرس غروی. "مقایسه نگرش های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 2 ،7 ، 1387، 67. magiran.com/p918203
Kobra Haj Alizadeh; M.A.; Seyed Abdolmajid Bahreinian (Phd) Ghasem Naziri (Phd); Morteza Modares Ghoravi (Phd). "A comparison of dysfunctional attitudes in substance abusers and control group and its psychological outcome", Research on Addiction, 2, 7, 2008, 67. magiran.com/p918203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال