ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختار ملک پور، کوروش بنی هاشمیان، (1389). مقایسه ی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 120، 1437. magiran.com/p918972
Mokhtar Malekpour, Kourosh Banihashemian, (2011). Relationship between General Health, Pessimism, and Self Esteem in College Students of Shiraz University of Medical Sciences with Father and Martyr Father, Journal Of Isfahan Medical School, 120, 1437. magiran.com/p918972
مختار ملک پور، کوروش بنی هاشمیان، مقایسه ی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1389؛ 120: 1437. magiran.com/p918972
Mokhtar Malekpour, Kourosh Banihashemian, Relationship between General Health, Pessimism, and Self Esteem in College Students of Shiraz University of Medical Sciences with Father and Martyr Father, Journal Of Isfahan Medical School, 2011; 120: 1437. magiran.com/p918972
مختار ملک پور، کوروش بنی هاشمیان، "مقایسه ی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،120 (1389): 1437. magiran.com/p918972
Mokhtar Malekpour, Kourosh Banihashemian, "Relationship between General Health, Pessimism, and Self Esteem in College Students of Shiraz University of Medical Sciences with Father and Martyr Father", Journal Of Isfahan Medical School no. 120 (2011): 1437. magiran.com/p918972
مختار ملک پور، کوروش بنی هاشمیان، (1389). 'مقایسه ی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 120، صص.1437. magiran.com/p918972
Mokhtar Malekpour, Kourosh Banihashemian, (2011). 'Relationship between General Health, Pessimism, and Self Esteem in College Students of Shiraz University of Medical Sciences with Father and Martyr Father', Journal Of Isfahan Medical School, 120, pp.1437. magiran.com/p918972
مختار ملک پور؛ کوروش بنی هاشمیان. "مقایسه ی رابطه ی سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 120 ، 1389، 1437. magiran.com/p918972
Mokhtar Malekpour; Kourosh Banihashemian. "Relationship between General Health, Pessimism, and Self Esteem in College Students of Shiraz University of Medical Sciences with Father and Martyr Father", Journal Of Isfahan Medical School, 120, 2011, 1437. magiran.com/p918972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال