ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا پورمحمدی، کریم حسین زاده دلیر، عیسی پیری، (1390). تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(3)، 1-19. magiran.com/p921707
Mohammad Reza Pourmohammadi, Karim Hosseinzadeh Dalir, Issa Piri, (2011). Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system, Arid regions Geographic Studies, 1(3), 1-19. magiran.com/p921707
محمدرضا پورمحمدی، کریم حسین زاده دلیر، عیسی پیری، تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1390؛ 1(3): 1-19. magiran.com/p921707
Mohammad Reza Pourmohammadi, Karim Hosseinzadeh Dalir, Issa Piri, Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system, Arid regions Geographic Studies, 2011; 1(3): 1-19. magiran.com/p921707
محمدرضا پورمحمدی، کریم حسین زاده دلیر، عیسی پیری، "تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 1، شماره 3 (1390): 1-19. magiran.com/p921707
Mohammad Reza Pourmohammadi, Karim Hosseinzadeh Dalir, Issa Piri, "Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system", Arid regions Geographic Studies 1, no.3 (2011): 1-19. magiran.com/p921707
محمدرضا پورمحمدی، کریم حسین زاده دلیر، عیسی پیری، (1390). 'تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(3)، صص.1-19. magiran.com/p921707
Mohammad Reza Pourmohammadi, Karim Hosseinzadeh Dalir, Issa Piri, (2011). 'Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system', Arid regions Geographic Studies, 1(3), pp.1-19. magiran.com/p921707
محمدرضا پورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ عیسی پیری. "تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1 ،3 ، 1390، 1-19. magiran.com/p921707
Mohammad Reza Pourmohammadi; Karim Hosseinzadeh Dalir; Issa Piri. "Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system", Arid regions Geographic Studies, 1, 3, 2011, 1-19. magiran.com/p921707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال