ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا انتظاری، جواد حدادنیا، مرتضی جعفرزاده، ابراهیم کوروندی، (1390). ارائه یک شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی یخبندان در استان کرمانشاه، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(3)، 59-71. magiran.com/p921739
Ali Reza Entezari, Javad Haddadnia, Morteza Jafarzadeh, Ebrahim Kurvandi, (2011). A MLP neural network which predict frosts in keranshah province Precocious and serotinous, Arid regions Geographic Studies, 1(3), 59-71. magiran.com/p921739
علیرضا انتظاری، جواد حدادنیا، مرتضی جعفرزاده، ابراهیم کوروندی، ارائه یک شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی یخبندان در استان کرمانشاه. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1390؛ 1(3): 59-71. magiran.com/p921739
Ali Reza Entezari, Javad Haddadnia, Morteza Jafarzadeh, Ebrahim Kurvandi, A MLP neural network which predict frosts in keranshah province Precocious and serotinous, Arid regions Geographic Studies, 2011; 1(3): 59-71. magiran.com/p921739
علیرضا انتظاری، جواد حدادنیا، مرتضی جعفرزاده، ابراهیم کوروندی، "ارائه یک شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی یخبندان در استان کرمانشاه"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 1، شماره 3 (1390): 59-71. magiran.com/p921739
Ali Reza Entezari, Javad Haddadnia, Morteza Jafarzadeh, Ebrahim Kurvandi, "A MLP neural network which predict frosts in keranshah province Precocious and serotinous", Arid regions Geographic Studies 1, no.3 (2011): 59-71. magiran.com/p921739
علیرضا انتظاری، جواد حدادنیا، مرتضی جعفرزاده، ابراهیم کوروندی، (1390). 'ارائه یک شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی یخبندان در استان کرمانشاه'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(3)، صص.59-71. magiran.com/p921739
Ali Reza Entezari, Javad Haddadnia, Morteza Jafarzadeh, Ebrahim Kurvandi, (2011). 'A MLP neural network which predict frosts in keranshah province Precocious and serotinous', Arid regions Geographic Studies, 1(3), pp.59-71. magiran.com/p921739
علیرضا انتظاری؛ جواد حدادنیا؛ مرتضی جعفرزاده؛ ابراهیم کوروندی. "ارائه یک شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی یخبندان در استان کرمانشاه". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1 ،3 ، 1390، 59-71. magiran.com/p921739
Ali Reza Entezari; Javad Haddadnia; Morteza Jafarzadeh; Ebrahim Kurvandi. "A MLP neural network which predict frosts in keranshah province Precocious and serotinous", Arid regions Geographic Studies, 1, 3, 2011, 59-71. magiran.com/p921739
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال