ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود فال سلیمان، بهاره چکشی، (1390). پایش و مانیتورینگ اقتصادی و اجتماعی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه - استان خراسان جنوبی، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(3)، 101-118. magiran.com/p921742
Mahmood Falsolayman, Bahareh Chakoshy, (2011). Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province, Arid regions Geographic Studies, 1(3), 101-118. magiran.com/p921742
محمود فال سلیمان، بهاره چکشی، پایش و مانیتورینگ اقتصادی و اجتماعی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه - استان خراسان جنوبی. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1390؛ 1(3): 101-118. magiran.com/p921742
Mahmood Falsolayman, Bahareh Chakoshy, Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province, Arid regions Geographic Studies, 2011; 1(3): 101-118. magiran.com/p921742
محمود فال سلیمان، بهاره چکشی، "پایش و مانیتورینگ اقتصادی و اجتماعی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه - استان خراسان جنوبی"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 1، شماره 3 (1390): 101-118. magiran.com/p921742
Mahmood Falsolayman, Bahareh Chakoshy, "Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province", Arid regions Geographic Studies 1, no.3 (2011): 101-118. magiran.com/p921742
محمود فال سلیمان، بهاره چکشی، (1390). 'پایش و مانیتورینگ اقتصادی و اجتماعی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه - استان خراسان جنوبی'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(3)، صص.101-118. magiran.com/p921742
Mahmood Falsolayman, Bahareh Chakoshy, (2011). 'Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province', Arid regions Geographic Studies, 1(3), pp.101-118. magiran.com/p921742
محمود فال سلیمان؛ بهاره چکشی. "پایش و مانیتورینگ اقتصادی و اجتماعی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه - استان خراسان جنوبی". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1 ،3 ، 1390، 101-118. magiran.com/p921742
Mahmood Falsolayman; Bahareh Chakoshy. "Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province", Arid regions Geographic Studies, 1, 3, 2011, 101-118. magiran.com/p921742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال