ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی قدیانی، حمید عطاریان، حمید رضوانی، علی عیشی، سعید ابخیز، محمدرضا بدیعی، ابولقاسم اباسهل، (1390). مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای دیگر، فصلنامه جراحی ایران، 19(2)، 60. magiran.com/p921869
, (2011). Comparison of Axillary Dissection in Iranian Patients with Breast Cancer and other Countries, Iranian Journal of Surgery, 19(2), 60. magiran.com/p921869
مجتبی قدیانی، حمید عطاریان، حمید رضوانی، علی عیشی، سعید ابخیز، محمدرضا بدیعی، ابولقاسم اباسهل، مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای دیگر. فصلنامه جراحی ایران، 1390؛ 19(2): 60. magiran.com/p921869
, Comparison of Axillary Dissection in Iranian Patients with Breast Cancer and other Countries, Iranian Journal of Surgery, 2011; 19(2): 60. magiran.com/p921869
مجتبی قدیانی، حمید عطاریان، حمید رضوانی، علی عیشی، سعید ابخیز، محمدرضا بدیعی، ابولقاسم اباسهل، "مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای دیگر"، فصلنامه جراحی ایران 19، شماره 2 (1390): 60. magiran.com/p921869
, "Comparison of Axillary Dissection in Iranian Patients with Breast Cancer and other Countries", Iranian Journal of Surgery 19, no.2 (2011): 60. magiran.com/p921869
مجتبی قدیانی، حمید عطاریان، حمید رضوانی، علی عیشی، سعید ابخیز، محمدرضا بدیعی، ابولقاسم اباسهل، (1390). 'مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای دیگر'، فصلنامه جراحی ایران، 19(2)، صص.60. magiran.com/p921869
, (2011). 'Comparison of Axillary Dissection in Iranian Patients with Breast Cancer and other Countries', Iranian Journal of Surgery, 19(2), pp.60. magiran.com/p921869
مجتبی قدیانی؛ حمید عطاریان؛ حمید رضوانی؛ علی عیشی؛ سعید ابخیز؛ محمدرضا بدیعی؛ ابولقاسم اباسهل. "مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای دیگر". فصلنامه جراحی ایران، 19 ،2 ، 1390، 60. magiran.com/p921869
. "Comparison of Axillary Dissection in Iranian Patients with Breast Cancer and other Countries", Iranian Journal of Surgery, 19, 2, 2011, 60. magiran.com/p921869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال