ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم آهنگر پور، علی اکبر عروجن، اشرف امیرزرگر، مریم قنواتی، (1390). اثر عصاره آبی گل بهار نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش های صحرایی غیر حامله، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 9(4)، 289. magiran.com/p922127
Akram Ahangarpour, Ali Akbar Oroojan, Ashraf Amirzargar, Ashraf Amirzargar, Ghanavati Ghanavati, (2011). Antispasmodic effects of Citrus aurantium flowers aqueous extract on uterus of non-pregnant rats, International Journal of Reproductive BioMedicine, 9(4), 289. magiran.com/p922127
اکرم آهنگر پور، علی اکبر عروجن، اشرف امیرزرگر، مریم قنواتی، اثر عصاره آبی گل بهار نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش های صحرایی غیر حامله. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1390؛ 9(4): 289. magiran.com/p922127
Akram Ahangarpour, Ali Akbar Oroojan, Ashraf Amirzargar, Ashraf Amirzargar, Ghanavati Ghanavati, Antispasmodic effects of Citrus aurantium flowers aqueous extract on uterus of non-pregnant rats, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2011; 9(4): 289. magiran.com/p922127
اکرم آهنگر پور، علی اکبر عروجن، اشرف امیرزرگر، مریم قنواتی، "اثر عصاره آبی گل بهار نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش های صحرایی غیر حامله"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 9، شماره 4 (1390): 289. magiran.com/p922127
Akram Ahangarpour, Ali Akbar Oroojan, Ashraf Amirzargar, Ashraf Amirzargar, Ghanavati Ghanavati, "Antispasmodic effects of Citrus aurantium flowers aqueous extract on uterus of non-pregnant rats", International Journal of Reproductive BioMedicine 9, no.4 (2011): 289. magiran.com/p922127
اکرم آهنگر پور، علی اکبر عروجن، اشرف امیرزرگر، مریم قنواتی، (1390). 'اثر عصاره آبی گل بهار نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش های صحرایی غیر حامله'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 9(4)، صص.289. magiran.com/p922127
Akram Ahangarpour, Ali Akbar Oroojan, Ashraf Amirzargar, Ashraf Amirzargar, Ghanavati Ghanavati, (2011). 'Antispasmodic effects of Citrus aurantium flowers aqueous extract on uterus of non-pregnant rats', International Journal of Reproductive BioMedicine, 9(4), pp.289. magiran.com/p922127
اکرم آهنگر پور؛ علی اکبر عروجن؛ اشرف امیرزرگر؛ مریم قنواتی. "اثر عصاره آبی گل بهار نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش های صحرایی غیر حامله". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 9 ،4 ، 1390، 289. magiran.com/p922127
Akram Ahangarpour; Ali Akbar Oroojan; Ashraf Amirzargar; Ashraf Amirzargar; Ghanavati Ghanavati. "Antispasmodic effects of Citrus aurantium flowers aqueous extract on uterus of non-pregnant rats", International Journal of Reproductive BioMedicine, 9, 4, 2011, 289. magiran.com/p922127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال