ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول رشیدی، رویا نصیری، هاله رحمانپور، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، مریم دلدار، (1390). مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 9(4)، 315. magiran.com/p922131
Batool Rashidi, Roya Nasiri, Haleh Rahmanpour, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Maryam Deldar, (2011). Luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects on antral follicular size coordination and basal hormonal levels, International Journal of Reproductive BioMedicine, 9(4), 315. magiran.com/p922131
بتول رشیدی، رویا نصیری، هاله رحمانپور، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، مریم دلدار، مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1390؛ 9(4): 315. magiran.com/p922131
Batool Rashidi, Roya Nasiri, Haleh Rahmanpour, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Maryam Deldar, Luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects on antral follicular size coordination and basal hormonal levels, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2011; 9(4): 315. magiran.com/p922131
بتول رشیدی، رویا نصیری، هاله رحمانپور، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، مریم دلدار، "مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 9، شماره 4 (1390): 315. magiran.com/p922131
Batool Rashidi, Roya Nasiri, Haleh Rahmanpour, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Maryam Deldar, "Luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects on antral follicular size coordination and basal hormonal levels", International Journal of Reproductive BioMedicine 9, no.4 (2011): 315. magiran.com/p922131
بتول رشیدی، رویا نصیری، هاله رحمانپور، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، مریم دلدار، (1390). 'مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 9(4)، صص.315. magiran.com/p922131
Batool Rashidi, Roya Nasiri, Haleh Rahmanpour, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Maryam Deldar, (2011). 'Luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects on antral follicular size coordination and basal hormonal levels', International Journal of Reproductive BioMedicine, 9(4), pp.315. magiran.com/p922131
بتول رشیدی؛ رویا نصیری؛ هاله رحمانپور؛ انسیه شاهرخ تهرانی نژاد؛ مریم دلدار. "مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 9 ،4 ، 1390، 315. magiran.com/p922131
Batool Rashidi; Roya Nasiri; Haleh Rahmanpour; Ensieh Shahrokh Tehraninejad; Maryam Deldar. "Luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects on antral follicular size coordination and basal hormonal levels", International Journal of Reproductive BioMedicine, 9, 4, 2011, 315. magiran.com/p922131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال