به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیز نجف پور، فاطمه گیتی پسند، عبدالحسین خسروپناه، (1390). وضعیت حوزه های علمی معاصر، نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری نهضت، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 15(1)، 143. magiran.com/p924215
Aziz Najafpoor, Fatemeh Gitipasand, Abdol Hossien Khosropanah, (2011). Formation and Basis of Contemporary Translation Movement, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 15(1), 143. magiran.com/p924215
عزیز نجف پور، فاطمه گیتی پسند، عبدالحسین خسروپناه، وضعیت حوزه های علمی معاصر، نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری نهضت. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1390؛ 15(1): 143. magiran.com/p924215
Aziz Najafpoor, Fatemeh Gitipasand, Abdol Hossien Khosropanah, Formation and Basis of Contemporary Translation Movement, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2011; 15(1): 143. magiran.com/p924215
عزیز نجف پور، فاطمه گیتی پسند، عبدالحسین خسروپناه، "وضعیت حوزه های علمی معاصر، نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری نهضت"، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 15، شماره 1 (1390): 143. magiran.com/p924215
Aziz Najafpoor, Fatemeh Gitipasand, Abdol Hossien Khosropanah, "Formation and Basis of Contemporary Translation Movement", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University 15, no.1 (2011): 143. magiran.com/p924215
عزیز نجف پور، فاطمه گیتی پسند، عبدالحسین خسروپناه، (1390). 'وضعیت حوزه های علمی معاصر، نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری نهضت'، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 15(1)، صص.143. magiran.com/p924215
Aziz Najafpoor, Fatemeh Gitipasand, Abdol Hossien Khosropanah, (2011). 'Formation and Basis of Contemporary Translation Movement', Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 15(1), pp.143. magiran.com/p924215
عزیز نجف پور؛ فاطمه گیتی پسند؛ عبدالحسین خسروپناه. "وضعیت حوزه های علمی معاصر، نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری نهضت". فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 15 ،1 ، 1390، 143. magiran.com/p924215
Aziz Najafpoor; Fatemeh Gitipasand; Abdol Hossien Khosropanah. "Formation and Basis of Contemporary Translation Movement", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 15, 1, 2011, 143. magiran.com/p924215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال