ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا مرادی، محمود عبادیان، محمدکاظم دریاباری، (1390). تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1(1)، 43-58. magiran.com/p924248
Alireza Moradi, Mahmoud Ebadian, Mohammad Kazem Daryabari, (2011). Discrimination of Inrush Currents from Faults Current in Power Transformers using Gravitational Search Algorithm (GSA), Intelligent Systems in Electrical Engineering, 1(1), 43-58. magiran.com/p924248
علیرضا مرادی، محمود عبادیان، محمدکاظم دریاباری، تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی. فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1390؛ 1(1): 43-58. magiran.com/p924248
Alireza Moradi, Mahmoud Ebadian, Mohammad Kazem Daryabari, Discrimination of Inrush Currents from Faults Current in Power Transformers using Gravitational Search Algorithm (GSA), Intelligent Systems in Electrical Engineering, 2011; 1(1): 43-58. magiran.com/p924248
علیرضا مرادی، محمود عبادیان، محمدکاظم دریاباری، "تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی"، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 1، شماره 1 (1390): 43-58. magiran.com/p924248
Alireza Moradi, Mahmoud Ebadian, Mohammad Kazem Daryabari, "Discrimination of Inrush Currents from Faults Current in Power Transformers using Gravitational Search Algorithm (GSA)", Intelligent Systems in Electrical Engineering 1, no.1 (2011): 43-58. magiran.com/p924248
علیرضا مرادی، محمود عبادیان، محمدکاظم دریاباری، (1390). 'تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی'، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1(1)، صص.43-58. magiran.com/p924248
Alireza Moradi, Mahmoud Ebadian, Mohammad Kazem Daryabari, (2011). 'Discrimination of Inrush Currents from Faults Current in Power Transformers using Gravitational Search Algorithm (GSA)', Intelligent Systems in Electrical Engineering, 1(1), pp.43-58. magiran.com/p924248
علیرضا مرادی؛ محمود عبادیان؛ محمدکاظم دریاباری. "تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی". فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1 ،1 ، 1390، 43-58. magiran.com/p924248
Alireza Moradi; Mahmoud Ebadian; Mohammad Kazem Daryabari. "Discrimination of Inrush Currents from Faults Current in Power Transformers using Gravitational Search Algorithm (GSA)", Intelligent Systems in Electrical Engineering, 1, 1, 2011, 43-58. magiran.com/p924248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال