ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک وزیریان زاده، حمید کثیری، روح الله دهقانی، علی زارعی محمودآبادی، (1390). بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1(2)، 16. magiran.com/p924273
Sciences, Vazirianzadeh Babak, Kasiri Hamid, Dehghani Rohullah, Ali Zareimahmoudabadi, (2011). A preliminary study on the quality and quantity of medical entomology education of medicine course in Ahwaz Jundishapur University of Medical, Educational Developement of Jundishapur, 1(2), 16. magiran.com/p924273
بابک وزیریان زاده، حمید کثیری، روح الله دهقانی، علی زارعی محمودآبادی، بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1390؛ 1(2): 16. magiran.com/p924273
Sciences, Vazirianzadeh Babak, Kasiri Hamid, Dehghani Rohullah, Ali Zareimahmoudabadi, A preliminary study on the quality and quantity of medical entomology education of medicine course in Ahwaz Jundishapur University of Medical, Educational Developement of Jundishapur, 2011; 1(2): 16. magiran.com/p924273
بابک وزیریان زاده، حمید کثیری، روح الله دهقانی، علی زارعی محمودآبادی، "بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 1، شماره 2 (1390): 16. magiran.com/p924273
Sciences, Vazirianzadeh Babak, Kasiri Hamid, Dehghani Rohullah, Ali Zareimahmoudabadi, "A preliminary study on the quality and quantity of medical entomology education of medicine course in Ahwaz Jundishapur University of Medical", Educational Developement of Jundishapur 1, no.2 (2011): 16. magiran.com/p924273
بابک وزیریان زاده، حمید کثیری، روح الله دهقانی، علی زارعی محمودآبادی، (1390). 'بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1(2)، صص.16. magiran.com/p924273
Sciences, Vazirianzadeh Babak, Kasiri Hamid, Dehghani Rohullah, Ali Zareimahmoudabadi, (2011). 'A preliminary study on the quality and quantity of medical entomology education of medicine course in Ahwaz Jundishapur University of Medical', Educational Developement of Jundishapur, 1(2), pp.16. magiran.com/p924273
بابک وزیریان زاده؛ حمید کثیری؛ روح الله دهقانی؛ علی زارعی محمودآبادی. "بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1 ،2 ، 1390، 16. magiran.com/p924273
Sciences; Vazirianzadeh Babak; Kasiri Hamid; Dehghani Rohullah; Ali Zareimahmoudabadi. "A preliminary study on the quality and quantity of medical entomology education of medicine course in Ahwaz Jundishapur University of Medical", Educational Developement of Jundishapur, 1, 2, 2011, 16. magiran.com/p924273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال