ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج اسدی، اسفندیار زبردست، (1389). گونه شناسی مناطق شهر - بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2(43)، 17. magiran.com/p924533
Iradj Asadie, Esfandiar Zebardast, (2010). Typology of City-based Regions in Urban and Regional Studies: with an emphasis on concept of " Majmoo-e-ye shahri" in Iran, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2(43), 17. magiran.com/p924533
ایرج اسدی، اسفندیار زبردست، گونه شناسی مناطق شهر - بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران. فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 1389؛ 2(43): 17. magiran.com/p924533
Iradj Asadie, Esfandiar Zebardast, Typology of City-based Regions in Urban and Regional Studies: with an emphasis on concept of " Majmoo-e-ye shahri" in Iran, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2010; 2(43): 17. magiran.com/p924533
ایرج اسدی، اسفندیار زبردست، "گونه شناسی مناطق شهر - بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران"، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2، شماره 43 (1389): 17. magiran.com/p924533
Iradj Asadie, Esfandiar Zebardast, "Typology of City-based Regions in Urban and Regional Studies: with an emphasis on concept of " Majmoo-e-ye shahri" in Iran", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi 2, no.43 (2010): 17. magiran.com/p924533
ایرج اسدی، اسفندیار زبردست، (1389). 'گونه شناسی مناطق شهر - بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران'، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2(43)، صص.17. magiran.com/p924533
Iradj Asadie, Esfandiar Zebardast, (2010). 'Typology of City-based Regions in Urban and Regional Studies: with an emphasis on concept of " Majmoo-e-ye shahri" in Iran', HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2(43), pp.17. magiran.com/p924533
ایرج اسدی؛ اسفندیار زبردست. "گونه شناسی مناطق شهر - بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران". فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2 ،43 ، 1389، 17. magiran.com/p924533
Iradj Asadie; Esfandiar Zebardast. "Typology of City-based Regions in Urban and Regional Studies: with an emphasis on concept of " Majmoo-e-ye shahri" in Iran", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2, 43, 2010, 17. magiran.com/p924533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال