ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه پورمحمد علی قنواتی، نغمه ثمینی، بهروز محمودی بختیاری، (1389). بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 40، 39. magiran.com/p924721
Farzane Pour Mohammad Ali Ghanavati, Naghmeh Samini, Behrooz Mahmoudi Bakhtiari, (2010). THE MEANING OF PHILOSOPHICAL DIALOGUE IN RIG VEDA AND AVESTA, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 40, 39. magiran.com/p924721
فرزانه پورمحمد علی قنواتی، نغمه ثمینی، بهروز محمودی بختیاری، بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1389؛ 40: 39. magiran.com/p924721
Farzane Pour Mohammad Ali Ghanavati, Naghmeh Samini, Behrooz Mahmoudi Bakhtiari, THE MEANING OF PHILOSOPHICAL DIALOGUE IN RIG VEDA AND AVESTA, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2010; 40: 39. magiran.com/p924721
فرزانه پورمحمد علی قنواتی، نغمه ثمینی، بهروز محمودی بختیاری، "بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،40 (1389): 39. magiran.com/p924721
Farzane Pour Mohammad Ali Ghanavati, Naghmeh Samini, Behrooz Mahmoudi Bakhtiari, "THE MEANING OF PHILOSOPHICAL DIALOGUE IN RIG VEDA AND AVESTA", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 40 (2010): 39. magiran.com/p924721
فرزانه پورمحمد علی قنواتی، نغمه ثمینی، بهروز محمودی بختیاری، (1389). 'بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 40، صص.39. magiran.com/p924721
Farzane Pour Mohammad Ali Ghanavati, Naghmeh Samini, Behrooz Mahmoudi Bakhtiari, (2010). 'THE MEANING OF PHILOSOPHICAL DIALOGUE IN RIG VEDA AND AVESTA', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 40, pp.39. magiran.com/p924721
فرزانه پورمحمد علی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری. "بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 40 ، 1389، 39. magiran.com/p924721
Farzane Pour Mohammad Ali Ghanavati; Naghmeh Samini; Behrooz Mahmoudi Bakhtiari. "THE MEANING OF PHILOSOPHICAL DIALOGUE IN RIG VEDA AND AVESTA", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 40, 2010, 39. magiran.com/p924721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال