ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آقابابایی، رضا صمیم، پیمان کی فرخی، (1388). بازنمایی چالش های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 39، 5. magiran.com/p924729
Ehsan Aghababaii, Reza Samim, Peyman Key Farrokhi, (2010). Iranian Cinema Representing the Intellectual Challenges of Middle Class Society " 1980's and the Semiotics of Hamoon", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 39, 5. magiran.com/p924729
احسان آقابابایی، رضا صمیم، پیمان کی فرخی، بازنمایی چالش های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1388؛ 39: 5. magiran.com/p924729
Ehsan Aghababaii, Reza Samim, Peyman Key Farrokhi, Iranian Cinema Representing the Intellectual Challenges of Middle Class Society " 1980's and the Semiotics of Hamoon", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2010; 39: 5. magiran.com/p924729
احسان آقابابایی، رضا صمیم، پیمان کی فرخی، "بازنمایی چالش های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،39 (1388): 5. magiran.com/p924729
Ehsan Aghababaii, Reza Samim, Peyman Key Farrokhi, "Iranian Cinema Representing the Intellectual Challenges of Middle Class Society " 1980's and the Semiotics of Hamoon"", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 39 (2010): 5. magiran.com/p924729
احسان آقابابایی، رضا صمیم، پیمان کی فرخی، (1388). 'بازنمایی چالش های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 39، صص.5. magiran.com/p924729
Ehsan Aghababaii, Reza Samim, Peyman Key Farrokhi, (2010). 'Iranian Cinema Representing the Intellectual Challenges of Middle Class Society " 1980's and the Semiotics of Hamoon"', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 39, pp.5. magiran.com/p924729
احسان آقابابایی؛ رضا صمیم؛ پیمان کی فرخی. "بازنمایی چالش های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 39 ، 1388، 5. magiran.com/p924729
Ehsan Aghababaii; Reza Samim; Peyman Key Farrokhi. "Iranian Cinema Representing the Intellectual Challenges of Middle Class Society " 1980's and the Semiotics of Hamoon"", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 39, 2010, 5. magiran.com/p924729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال