ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده طباطبایی، لیلا روزبه ، (1390). جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر به روش سکوئنس DNA در ناحیه 16S ریبوزومی، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 21(2)، 167. magiran.com/p925813
Ftabatabaie, Lroozbeh Nasiraii, (2011). Isolation and identification of lactic acid bacteria in mother,s breast milk using 16S ribosomal DNA sequencing method, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 21(2), 167. magiran.com/p925813
فریده طباطبایی، لیلا روزبه ، جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر به روش سکوئنس DNA در ناحیه 16S ریبوزومی. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1390؛ 21(2): 167. magiran.com/p925813
Ftabatabaie, Lroozbeh Nasiraii, Isolation and identification of lactic acid bacteria in mother,s breast milk using 16S ribosomal DNA sequencing method, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2011; 21(2): 167. magiran.com/p925813
فریده طباطبایی، لیلا روزبه ، "جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر به روش سکوئنس DNA در ناحیه 16S ریبوزومی"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 21، شماره 2 (1390): 167. magiran.com/p925813
Ftabatabaie, Lroozbeh Nasiraii, "Isolation and identification of lactic acid bacteria in mother,s breast milk using 16S ribosomal DNA sequencing method", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 21, no.2 (2011): 167. magiran.com/p925813
فریده طباطبایی، لیلا روزبه ، (1390). 'جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر به روش سکوئنس DNA در ناحیه 16S ریبوزومی'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 21(2)، صص.167. magiran.com/p925813
Ftabatabaie, Lroozbeh Nasiraii, (2011). 'Isolation and identification of lactic acid bacteria in mother,s breast milk using 16S ribosomal DNA sequencing method', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 21(2), pp.167. magiran.com/p925813
فریده طباطبایی؛ لیلا روزبه . "جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر به روش سکوئنس DNA در ناحیه 16S ریبوزومی". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 21 ،2 ، 1390، 167. magiran.com/p925813
Ftabatabaie; Lroozbeh Nasiraii. "Isolation and identification of lactic acid bacteria in mother,s breast milk using 16S ribosomal DNA sequencing method", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 21, 2, 2011, 167. magiran.com/p925813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال