ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عماد احمدی، سلیمان عباسی، زهرا هادیان، سولماز صارمی نژاد، محمدحسین عزیزی، (1390). افزایش ماندگاری نان باگت با استفاده از پوشش پلی ساکاریدی محتوی سوربات پتاسیم، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 21(2)، 209. magiran.com/p925816
E. Ahmadi, M. H Azizi, S. Abbasi, Z. Hadian, S. Sareminezhad, (2011). Extending bread shelf-life using polysaccharide coatings containnig potassium sorbate, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 21(2), 209. magiran.com/p925816
عماد احمدی، سلیمان عباسی، زهرا هادیان، سولماز صارمی نژاد، محمدحسین عزیزی، افزایش ماندگاری نان باگت با استفاده از پوشش پلی ساکاریدی محتوی سوربات پتاسیم. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1390؛ 21(2): 209. magiran.com/p925816
E. Ahmadi, M. H Azizi, S. Abbasi, Z. Hadian, S. Sareminezhad, Extending bread shelf-life using polysaccharide coatings containnig potassium sorbate, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2011; 21(2): 209. magiran.com/p925816
عماد احمدی، سلیمان عباسی، زهرا هادیان، سولماز صارمی نژاد، محمدحسین عزیزی، "افزایش ماندگاری نان باگت با استفاده از پوشش پلی ساکاریدی محتوی سوربات پتاسیم"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 21، شماره 2 (1390): 209. magiran.com/p925816
E. Ahmadi, M. H Azizi, S. Abbasi, Z. Hadian, S. Sareminezhad, "Extending bread shelf-life using polysaccharide coatings containnig potassium sorbate", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 21, no.2 (2011): 209. magiran.com/p925816
عماد احمدی، سلیمان عباسی، زهرا هادیان، سولماز صارمی نژاد، محمدحسین عزیزی، (1390). 'افزایش ماندگاری نان باگت با استفاده از پوشش پلی ساکاریدی محتوی سوربات پتاسیم'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 21(2)، صص.209. magiran.com/p925816
E. Ahmadi, M. H Azizi, S. Abbasi, Z. Hadian, S. Sareminezhad, (2011). 'Extending bread shelf-life using polysaccharide coatings containnig potassium sorbate', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 21(2), pp.209. magiran.com/p925816
عماد احمدی؛ سلیمان عباسی؛ زهرا هادیان؛ سولماز صارمی نژاد؛ محمدحسین عزیزی. "افزایش ماندگاری نان باگت با استفاده از پوشش پلی ساکاریدی محتوی سوربات پتاسیم". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 21 ،2 ، 1390، 209. magiran.com/p925816
E. Ahmadi; M. H Azizi; S. Abbasi; Z. Hadian; S. Sareminezhad. "Extending bread shelf-life using polysaccharide coatings containnig potassium sorbate", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 21, 2, 2011, 209. magiran.com/p925816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال