ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین اتابک، احمد سواری، سیمین دهقان مدیسه، (1390). رژیم غذایی بچه ماهیان کفشک زبان گاوی Cynoglossus arel در آب های ساحلی استان خوزستان، فصلنامه اقیانوس شناسی، 2(6)، 23. magiran.com/p927265
Atabak, Nasrin, Savari, Ahmad, Dehghan Madise, Simin, (2011). Food Regime of Commercial Juvenile Cynoglossus arel Fishes in the Khuzestan Coastal Waters, Journal of Oceanography, 2(6), 23. magiran.com/p927265
نسرین اتابک، احمد سواری، سیمین دهقان مدیسه، رژیم غذایی بچه ماهیان کفشک زبان گاوی Cynoglossus arel در آب های ساحلی استان خوزستان. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1390؛ 2(6): 23. magiran.com/p927265
Atabak, Nasrin, Savari, Ahmad, Dehghan Madise, Simin, Food Regime of Commercial Juvenile Cynoglossus arel Fishes in the Khuzestan Coastal Waters, Journal of Oceanography, 2011; 2(6): 23. magiran.com/p927265
نسرین اتابک، احمد سواری، سیمین دهقان مدیسه، "رژیم غذایی بچه ماهیان کفشک زبان گاوی Cynoglossus arel در آب های ساحلی استان خوزستان"، فصلنامه اقیانوس شناسی 2، شماره 6 (1390): 23. magiran.com/p927265
Atabak, Nasrin, Savari, Ahmad, Dehghan Madise, Simin, "Food Regime of Commercial Juvenile Cynoglossus arel Fishes in the Khuzestan Coastal Waters", Journal of Oceanography 2, no.6 (2011): 23. magiran.com/p927265
نسرین اتابک، احمد سواری، سیمین دهقان مدیسه، (1390). 'رژیم غذایی بچه ماهیان کفشک زبان گاوی Cynoglossus arel در آب های ساحلی استان خوزستان'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 2(6)، صص.23. magiran.com/p927265
Atabak, Nasrin, Savari, Ahmad, Dehghan Madise, Simin, (2011). 'Food Regime of Commercial Juvenile Cynoglossus arel Fishes in the Khuzestan Coastal Waters', Journal of Oceanography, 2(6), pp.23. magiran.com/p927265
نسرین اتابک؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه. "رژیم غذایی بچه ماهیان کفشک زبان گاوی Cynoglossus arel در آب های ساحلی استان خوزستان". فصلنامه اقیانوس شناسی، 2 ،6 ، 1390، 23. magiran.com/p927265
Atabak; Nasrin; Savari; Ahmad; Dehghan Madise; Simin. "Food Regime of Commercial Juvenile Cynoglossus arel Fishes in the Khuzestan Coastal Waters", Journal of Oceanography, 2, 6, 2011, 23. magiran.com/p927265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال