ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبرابرغانی، علی اکبر قره داغی، اباذر قنبری، حمید افشاری میرک، محمد خاکی، (1390). بررسی وضعیت پرورشی شتران دو کوهانه دشت مغان، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 88، 12-22. magiran.com/p928806
Abarghani, A. Gharedaghi, A. Ghanbare, H. Afshare Merak, M. Khaki, (2011). Investigation of rearing condition doubel hump camels (Bactrian camelus) in Moghan region, Animal Sciences, 88, 12-22. magiran.com/p928806
اکبرابرغانی، علی اکبر قره داغی، اباذر قنبری، حمید افشاری میرک، محمد خاکی، بررسی وضعیت پرورشی شتران دو کوهانه دشت مغان. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1390؛ 88: 12-22. magiran.com/p928806
Abarghani, A. Gharedaghi, A. Ghanbare, H. Afshare Merak, M. Khaki, Investigation of rearing condition doubel hump camels (Bactrian camelus) in Moghan region, Animal Sciences, 2011; 88: 12-22. magiran.com/p928806
اکبرابرغانی، علی اکبر قره داغی، اباذر قنبری، حمید افشاری میرک، محمد خاکی، "بررسی وضعیت پرورشی شتران دو کوهانه دشت مغان"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،88 (1390): 12-22. magiran.com/p928806
Abarghani, A. Gharedaghi, A. Ghanbare, H. Afshare Merak, M. Khaki, "Investigation of rearing condition doubel hump camels (Bactrian camelus) in Moghan region", Animal Sciences no. 88 (2011): 12-22. magiran.com/p928806
اکبرابرغانی، علی اکبر قره داغی، اباذر قنبری، حمید افشاری میرک، محمد خاکی، (1390). 'بررسی وضعیت پرورشی شتران دو کوهانه دشت مغان'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 88، صص.12-22. magiran.com/p928806
Abarghani, A. Gharedaghi, A. Ghanbare, H. Afshare Merak, M. Khaki, (2011). 'Investigation of rearing condition doubel hump camels (Bactrian camelus) in Moghan region', Animal Sciences, 88, pp.12-22. magiran.com/p928806
اکبرابرغانی؛ علی اکبر قره داغی؛ اباذر قنبری؛ حمید افشاری میرک؛ محمد خاکی. "بررسی وضعیت پرورشی شتران دو کوهانه دشت مغان". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 88 ، 1390، 12-22. magiran.com/p928806
Abarghani; A. Gharedaghi; A. Ghanbare; H. Afshare Merak; M. Khaki. "Investigation of rearing condition doubel hump camels (Bactrian camelus) in Moghan region", Animal Sciences, 88, 2011, 12-22. magiran.com/p928806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال