ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طبیه جاهد بزرگان، مریم خوشنود شریعتی، آمنه شیرین ظفرقندی، پریسا دارابی، عبدالله کریمی، (1390). بررسی فراوانی کلونیزاسیون و آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 16(3)، 139. magiran.com/p930847
Tayebe Jahed, Maryam Khoshnood Shariati, Maryam Khoshnood Shariati, Parisa Darabi, Abdolah Karimi, (2011). Frequency of Group B Streptococcus colonization and antibiogram in women at 35-37 weeks of gestation visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital in 2008, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 16(3), 139. magiran.com/p930847
طبیه جاهد بزرگان، مریم خوشنود شریعتی، آمنه شیرین ظفرقندی، پریسا دارابی، عبدالله کریمی، بررسی فراوانی کلونیزاسیون و آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387. مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 1390؛ 16(3): 139. magiran.com/p930847
Tayebe Jahed, Maryam Khoshnood Shariati, Maryam Khoshnood Shariati, Parisa Darabi, Abdolah Karimi, Frequency of Group B Streptococcus colonization and antibiogram in women at 35-37 weeks of gestation visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital in 2008, Researcher Bulletin of Medical Sciences, 2011; 16(3): 139. magiran.com/p930847
طبیه جاهد بزرگان، مریم خوشنود شریعتی، آمنه شیرین ظفرقندی، پریسا دارابی، عبدالله کریمی، "بررسی فراوانی کلونیزاسیون و آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387"، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی 16، شماره 3 (1390): 139. magiran.com/p930847
Tayebe Jahed, Maryam Khoshnood Shariati, Maryam Khoshnood Shariati, Parisa Darabi, Abdolah Karimi, "Frequency of Group B Streptococcus colonization and antibiogram in women at 35-37 weeks of gestation visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital in 2008", Researcher Bulletin of Medical Sciences 16, no.3 (2011): 139. magiran.com/p930847
طبیه جاهد بزرگان، مریم خوشنود شریعتی، آمنه شیرین ظفرقندی، پریسا دارابی، عبدالله کریمی، (1390). 'بررسی فراوانی کلونیزاسیون و آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387'، مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 16(3)، صص.139. magiran.com/p930847
Tayebe Jahed, Maryam Khoshnood Shariati, Maryam Khoshnood Shariati, Parisa Darabi, Abdolah Karimi, (2011). 'Frequency of Group B Streptococcus colonization and antibiogram in women at 35-37 weeks of gestation visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital in 2008', Researcher Bulletin of Medical Sciences, 16(3), pp.139. magiran.com/p930847
طبیه جاهد بزرگان؛ مریم خوشنود شریعتی؛ آمنه شیرین ظفرقندی؛ پریسا دارابی؛ عبدالله کریمی. "بررسی فراوانی کلونیزاسیون و آنتی بیوگرام استرپتوکوک گروه B در خانمهای باردار 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه تهران در سال 1387". مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی، 16 ،3 ، 1390، 139. magiran.com/p930847
Tayebe Jahed; Maryam Khoshnood Shariati; Maryam Khoshnood Shariati; Parisa Darabi; Abdolah Karimi. "Frequency of Group B Streptococcus colonization and antibiogram in women at 35-37 weeks of gestation visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital in 2008", Researcher Bulletin of Medical Sciences, 16, 3, 2011, 139. magiran.com/p930847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال