ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا حسینی دوست، حسین حاتمی، مرتضی ایزدی، سید محمد جواد حسینی، (1385). مدیریت بهداشتی- درمانی بیماری های عفونی در بلایای طبیعی و تهدیدهای بیولوژیک، مجله طب نظامی، 8(3)، 219. magiran.com/p9310
Hosseini Doust R., Hatami H., Izadi M., Hosseini M. J, (2006). Medical Management of Infectious Diseases in Natural Disasters and Biological Threats, Journal of Military Medicine, 8(3), 219. magiran.com/p9310
سید رضا حسینی دوست، حسین حاتمی، مرتضی ایزدی، سید محمد جواد حسینی، مدیریت بهداشتی- درمانی بیماری های عفونی در بلایای طبیعی و تهدیدهای بیولوژیک. مجله طب نظامی، 1385؛ 8(3): 219. magiran.com/p9310
Hosseini Doust R., Hatami H., Izadi M., Hosseini M. J, Medical Management of Infectious Diseases in Natural Disasters and Biological Threats, Journal of Military Medicine, 2006; 8(3): 219. magiran.com/p9310
سید رضا حسینی دوست، حسین حاتمی، مرتضی ایزدی، سید محمد جواد حسینی، "مدیریت بهداشتی- درمانی بیماری های عفونی در بلایای طبیعی و تهدیدهای بیولوژیک"، مجله طب نظامی 8، شماره 3 (1385): 219. magiran.com/p9310
Hosseini Doust R., Hatami H., Izadi M., Hosseini M. J, "Medical Management of Infectious Diseases in Natural Disasters and Biological Threats", Journal of Military Medicine 8, no.3 (2006): 219. magiran.com/p9310
سید رضا حسینی دوست، حسین حاتمی، مرتضی ایزدی، سید محمد جواد حسینی، (1385). 'مدیریت بهداشتی- درمانی بیماری های عفونی در بلایای طبیعی و تهدیدهای بیولوژیک'، مجله طب نظامی، 8(3)، صص.219. magiran.com/p9310
Hosseini Doust R., Hatami H., Izadi M., Hosseini M. J, (2006). 'Medical Management of Infectious Diseases in Natural Disasters and Biological Threats', Journal of Military Medicine, 8(3), pp.219. magiran.com/p9310
سید رضا حسینی دوست؛ حسین حاتمی؛ مرتضی ایزدی؛ سید محمد جواد حسینی. "مدیریت بهداشتی- درمانی بیماری های عفونی در بلایای طبیعی و تهدیدهای بیولوژیک". مجله طب نظامی، 8 ،3 ، 1385، 219. magiran.com/p9310
Hosseini Doust R.; Hatami H.; Izadi M.; Hosseini M. J. "Medical Management of Infectious Diseases in Natural Disasters and Biological Threats", Journal of Military Medicine, 8, 3, 2006, 219. magiran.com/p9310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال