ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راهب قربانی، مجتبی ملک، رحیمه اسکندریان، علی رشیدی پور ، (1390). اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان، فصلنامه کومش، 13(2)، 247. magiran.com/p931173
Raheb Ghorbani, Mojtaba Malek, Rahimeh Eskandarian, Ali Rashidy Pour, (2011). Epidemiology of smoking in an Iranian population (Semnan province): A population-based study, Koomesh, 13(2), 247. magiran.com/p931173
راهب قربانی، مجتبی ملک، رحیمه اسکندریان، علی رشیدی پور ، اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان. فصلنامه کومش، 1390؛ 13(2): 247. magiran.com/p931173
Raheb Ghorbani, Mojtaba Malek, Rahimeh Eskandarian, Ali Rashidy Pour, Epidemiology of smoking in an Iranian population (Semnan province): A population-based study, Koomesh, 2011; 13(2): 247. magiran.com/p931173
راهب قربانی، مجتبی ملک، رحیمه اسکندریان، علی رشیدی پور ، "اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان"، فصلنامه کومش 13، شماره 2 (1390): 247. magiran.com/p931173
Raheb Ghorbani, Mojtaba Malek, Rahimeh Eskandarian, Ali Rashidy Pour, "Epidemiology of smoking in an Iranian population (Semnan province): A population-based study", Koomesh 13, no.2 (2011): 247. magiran.com/p931173
راهب قربانی، مجتبی ملک، رحیمه اسکندریان، علی رشیدی پور ، (1390). 'اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان'، فصلنامه کومش، 13(2)، صص.247. magiran.com/p931173
Raheb Ghorbani, Mojtaba Malek, Rahimeh Eskandarian, Ali Rashidy Pour, (2011). 'Epidemiology of smoking in an Iranian population (Semnan province): A population-based study', Koomesh, 13(2), pp.247. magiran.com/p931173
راهب قربانی؛ مجتبی ملک؛ رحیمه اسکندریان؛ علی رشیدی پور . "اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان". فصلنامه کومش، 13 ،2 ، 1390، 247. magiran.com/p931173
Raheb Ghorbani; Mojtaba Malek; Rahimeh Eskandarian; Ali Rashidy Pour. "Epidemiology of smoking in an Iranian population (Semnan province): A population-based study", Koomesh, 13, 2, 2011, 247. magiran.com/p931173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال