ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم جعفری پاریزی، آمنه سازگارنیا، پوران لایق، امید رجبی، حبیب الله اسماعیلی، (1390). سمیت نوری و سلولی کمپلکس کلروفیلa- هیدروکسی پروپیل گاما سیکلودکسترین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، 9. magiran.com/p931778
Azam Jafari Parizi, Ameneh Sazgarnia, Pouran Layegh, Omid Rajabi, Habibollah Esmaily, (2011). Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major Promastigotes, Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), 9. magiran.com/p931778
اعظم جعفری پاریزی، آمنه سازگارنیا، پوران لایق، امید رجبی، حبیب الله اسماعیلی، سمیت نوری و سلولی کمپلکس کلروفیلa- هیدروکسی پروپیل گاما سیکلودکسترین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور. Iranian Journal of Medical Physics، 1390؛ 8(31): 9. magiran.com/p931778
Azam Jafari Parizi, Ameneh Sazgarnia, Pouran Layegh, Omid Rajabi, Habibollah Esmaily, Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major Promastigotes, Iranian Journal of Medical Physics, 2011; 8(31): 9. magiran.com/p931778
اعظم جعفری پاریزی، آمنه سازگارنیا، پوران لایق، امید رجبی، حبیب الله اسماعیلی، "سمیت نوری و سلولی کمپلکس کلروفیلa- هیدروکسی پروپیل گاما سیکلودکسترین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور"، Iranian Journal of Medical Physics 8، شماره 31 (1390): 9. magiran.com/p931778
Azam Jafari Parizi, Ameneh Sazgarnia, Pouran Layegh, Omid Rajabi, Habibollah Esmaily, "Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major Promastigotes", Iranian Journal of Medical Physics 8, no.31 (2011): 9. magiran.com/p931778
اعظم جعفری پاریزی، آمنه سازگارنیا، پوران لایق، امید رجبی، حبیب الله اسماعیلی، (1390). 'سمیت نوری و سلولی کمپلکس کلروفیلa- هیدروکسی پروپیل گاما سیکلودکسترین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور'، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، صص.9. magiran.com/p931778
Azam Jafari Parizi, Ameneh Sazgarnia, Pouran Layegh, Omid Rajabi, Habibollah Esmaily, (2011). 'Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major Promastigotes', Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), pp.9. magiran.com/p931778
اعظم جعفری پاریزی؛ آمنه سازگارنیا؛ پوران لایق؛ امید رجبی؛ حبیب الله اسماعیلی. "سمیت نوری و سلولی کمپلکس کلروفیلa- هیدروکسی پروپیل گاما سیکلودکسترین بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور". Iranian Journal of Medical Physics، 8 ،31 ، 1390، 9. magiran.com/p931778
Azam Jafari Parizi; Ameneh Sazgarnia; Pouran Layegh; Omid Rajabi; Habibollah Esmaily. "Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major Promastigotes", Iranian Journal of Medical Physics, 8, 31, 2011, 9. magiran.com/p931778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال