ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه زینلی رفسنجانی، رضا فقیهی، (1390). محاسبه توزیع دوز در براکی تراپی زبان با استفاده از رادیوایزوتوپ های مختلف به کمک شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، 35. magiran.com/p931781
Banafsheh Zeinali Rafsanjani, Reza Faghihi, (2011). Calculation of Dose Distribution in Tongue Brachytherapy by Different Radioisotopes using Monte Carlo Simulation and Comparison with Experimental Data, Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), 35. magiran.com/p931781
بنفشه زینلی رفسنجانی، رضا فقیهی، محاسبه توزیع دوز در براکی تراپی زبان با استفاده از رادیوایزوتوپ های مختلف به کمک شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی. Iranian Journal of Medical Physics، 1390؛ 8(31): 35. magiran.com/p931781
Banafsheh Zeinali Rafsanjani, Reza Faghihi, Calculation of Dose Distribution in Tongue Brachytherapy by Different Radioisotopes using Monte Carlo Simulation and Comparison with Experimental Data, Iranian Journal of Medical Physics, 2011; 8(31): 35. magiran.com/p931781
بنفشه زینلی رفسنجانی، رضا فقیهی، "محاسبه توزیع دوز در براکی تراپی زبان با استفاده از رادیوایزوتوپ های مختلف به کمک شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی"، Iranian Journal of Medical Physics 8، شماره 31 (1390): 35. magiran.com/p931781
Banafsheh Zeinali Rafsanjani, Reza Faghihi, "Calculation of Dose Distribution in Tongue Brachytherapy by Different Radioisotopes using Monte Carlo Simulation and Comparison with Experimental Data", Iranian Journal of Medical Physics 8, no.31 (2011): 35. magiran.com/p931781
بنفشه زینلی رفسنجانی، رضا فقیهی، (1390). 'محاسبه توزیع دوز در براکی تراپی زبان با استفاده از رادیوایزوتوپ های مختلف به کمک شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی'، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، صص.35. magiran.com/p931781
Banafsheh Zeinali Rafsanjani, Reza Faghihi, (2011). 'Calculation of Dose Distribution in Tongue Brachytherapy by Different Radioisotopes using Monte Carlo Simulation and Comparison with Experimental Data', Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), pp.35. magiran.com/p931781
بنفشه زینلی رفسنجانی؛ رضا فقیهی. "محاسبه توزیع دوز در براکی تراپی زبان با استفاده از رادیوایزوتوپ های مختلف به کمک شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با داده های تجربی". Iranian Journal of Medical Physics، 8 ،31 ، 1390، 35. magiran.com/p931781
Banafsheh Zeinali Rafsanjani; Reza Faghihi. "Calculation of Dose Distribution in Tongue Brachytherapy by Different Radioisotopes using Monte Carlo Simulation and Comparison with Experimental Data", Iranian Journal of Medical Physics, 8, 31, 2011, 35. magiran.com/p931781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال