ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه سینا، رضا فقیهی، مهدی زه تابیان، سیمین مهدی زاده، (1390). بررسی ناهمسانگردی ایجاد شده توسط اپلیکاتور استوانه ای بر توزیع دوز اطراف چشمه ی براکی تراپی سزیم-137 با استفاده از کد MCNP4C، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، 45. magiran.com/p931782
Sedigheh Sina, Reza Faghihi, Mehdi Zehtabian, Simin Mehdizadeh, (2011). Investigation of the Anisotropy Caused by a Cylinder Applicator on Dose Distribution around Cs-137 Brachytherapy Sources using the MCNP4C Code, Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), 45. magiran.com/p931782
صدیقه سینا، رضا فقیهی، مهدی زه تابیان، سیمین مهدی زاده، بررسی ناهمسانگردی ایجاد شده توسط اپلیکاتور استوانه ای بر توزیع دوز اطراف چشمه ی براکی تراپی سزیم-137 با استفاده از کد MCNP4C. Iranian Journal of Medical Physics، 1390؛ 8(31): 45. magiran.com/p931782
Sedigheh Sina, Reza Faghihi, Mehdi Zehtabian, Simin Mehdizadeh, Investigation of the Anisotropy Caused by a Cylinder Applicator on Dose Distribution around Cs-137 Brachytherapy Sources using the MCNP4C Code, Iranian Journal of Medical Physics, 2011; 8(31): 45. magiran.com/p931782
صدیقه سینا، رضا فقیهی، مهدی زه تابیان، سیمین مهدی زاده، "بررسی ناهمسانگردی ایجاد شده توسط اپلیکاتور استوانه ای بر توزیع دوز اطراف چشمه ی براکی تراپی سزیم-137 با استفاده از کد MCNP4C"، Iranian Journal of Medical Physics 8، شماره 31 (1390): 45. magiran.com/p931782
Sedigheh Sina, Reza Faghihi, Mehdi Zehtabian, Simin Mehdizadeh, "Investigation of the Anisotropy Caused by a Cylinder Applicator on Dose Distribution around Cs-137 Brachytherapy Sources using the MCNP4C Code", Iranian Journal of Medical Physics 8, no.31 (2011): 45. magiran.com/p931782
صدیقه سینا، رضا فقیهی، مهدی زه تابیان، سیمین مهدی زاده، (1390). 'بررسی ناهمسانگردی ایجاد شده توسط اپلیکاتور استوانه ای بر توزیع دوز اطراف چشمه ی براکی تراپی سزیم-137 با استفاده از کد MCNP4C'، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، صص.45. magiran.com/p931782
Sedigheh Sina, Reza Faghihi, Mehdi Zehtabian, Simin Mehdizadeh, (2011). 'Investigation of the Anisotropy Caused by a Cylinder Applicator on Dose Distribution around Cs-137 Brachytherapy Sources using the MCNP4C Code', Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), pp.45. magiran.com/p931782
صدیقه سینا؛ رضا فقیهی؛ مهدی زه تابیان؛ سیمین مهدی زاده. "بررسی ناهمسانگردی ایجاد شده توسط اپلیکاتور استوانه ای بر توزیع دوز اطراف چشمه ی براکی تراپی سزیم-137 با استفاده از کد MCNP4C". Iranian Journal of Medical Physics، 8 ،31 ، 1390، 45. magiran.com/p931782
Sedigheh Sina; Reza Faghihi; Mehdi Zehtabian; Simin Mehdizadeh. "Investigation of the Anisotropy Caused by a Cylinder Applicator on Dose Distribution around Cs-137 Brachytherapy Sources using the MCNP4C Code", Iranian Journal of Medical Physics, 8, 31, 2011, 45. magiran.com/p931782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال