ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده قوچانی، حمیدرضا کاتوزیان، محمد راوری، (1390). طراحی دیسک مصنوعی الاستیک بهینه تحت بارگذاری های مختلف برای ستون فقرات ناحیه کمری، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، 65. magiran.com/p931784
Azadeh Ghouchani, Hamid Reza Katouzian, Mohammad Ravari, (2011). Design of an Elastic Arthroplastic Disc Optimized under Different Loads, Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), 65. magiran.com/p931784
آزاده قوچانی، حمیدرضا کاتوزیان، محمد راوری، طراحی دیسک مصنوعی الاستیک بهینه تحت بارگذاری های مختلف برای ستون فقرات ناحیه کمری. Iranian Journal of Medical Physics، 1390؛ 8(31): 65. magiran.com/p931784
Azadeh Ghouchani, Hamid Reza Katouzian, Mohammad Ravari, Design of an Elastic Arthroplastic Disc Optimized under Different Loads, Iranian Journal of Medical Physics, 2011; 8(31): 65. magiran.com/p931784
آزاده قوچانی، حمیدرضا کاتوزیان، محمد راوری، "طراحی دیسک مصنوعی الاستیک بهینه تحت بارگذاری های مختلف برای ستون فقرات ناحیه کمری"، Iranian Journal of Medical Physics 8، شماره 31 (1390): 65. magiran.com/p931784
Azadeh Ghouchani, Hamid Reza Katouzian, Mohammad Ravari, "Design of an Elastic Arthroplastic Disc Optimized under Different Loads", Iranian Journal of Medical Physics 8, no.31 (2011): 65. magiran.com/p931784
آزاده قوچانی، حمیدرضا کاتوزیان، محمد راوری، (1390). 'طراحی دیسک مصنوعی الاستیک بهینه تحت بارگذاری های مختلف برای ستون فقرات ناحیه کمری'، Iranian Journal of Medical Physics، 8(31)، صص.65. magiran.com/p931784
Azadeh Ghouchani, Hamid Reza Katouzian, Mohammad Ravari, (2011). 'Design of an Elastic Arthroplastic Disc Optimized under Different Loads', Iranian Journal of Medical Physics, 8(31), pp.65. magiran.com/p931784
آزاده قوچانی؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ محمد راوری. "طراحی دیسک مصنوعی الاستیک بهینه تحت بارگذاری های مختلف برای ستون فقرات ناحیه کمری". Iranian Journal of Medical Physics، 8 ،31 ، 1390، 65. magiran.com/p931784
Azadeh Ghouchani; Hamid Reza Katouzian; Mohammad Ravari. "Design of an Elastic Arthroplastic Disc Optimized under Different Loads", Iranian Journal of Medical Physics, 8, 31, 2011, 65. magiran.com/p931784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال