ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سینا ولیئی، گلرخ مریدی، محمد فتحی، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مصطفی رضائی فریمانی، (1390). مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، 1-7. magiran.com/p935987
Sina Valiee, Golrokh Moridi, Mohammad Fathi, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mostafa Rezaei Farimani, (2011). Concept of health in the view of diabetic patients: A qualitative study, Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), 1-7. magiran.com/p935987
سینا ولیئی، گلرخ مریدی، محمد فتحی، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مصطفی رضائی فریمانی، مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1390؛ 21(72): 1-7. magiran.com/p935987
Sina Valiee, Golrokh Moridi, Mohammad Fathi, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mostafa Rezaei Farimani, Concept of health in the view of diabetic patients: A qualitative study, Advances in Nursing & Midwifery, 2011; 21(72): 1-7. magiran.com/p935987
سینا ولیئی، گلرخ مریدی، محمد فتحی، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مصطفی رضائی فریمانی، "مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 21، شماره 72 (1390): 1-7. magiran.com/p935987
Sina Valiee, Golrokh Moridi, Mohammad Fathi, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mostafa Rezaei Farimani, "Concept of health in the view of diabetic patients: A qualitative study", Advances in Nursing & Midwifery 21, no.72 (2011): 1-7. magiran.com/p935987
سینا ولیئی، گلرخ مریدی، محمد فتحی، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مصطفی رضائی فریمانی، (1390). 'مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، صص.1-7. magiran.com/p935987
Sina Valiee, Golrokh Moridi, Mohammad Fathi, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mostafa Rezaei Farimani, (2011). 'Concept of health in the view of diabetic patients: A qualitative study', Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), pp.1-7. magiran.com/p935987
سینا ولیئی؛ گلرخ مریدی؛ محمد فتحی؛ دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی؛ مصطفی رضائی فریمانی. "مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی: یک مطالعه کیفی". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21 ،72 ، 1390، 1-7. magiran.com/p935987
Sina Valiee; Golrokh Moridi; Mohammad Fathi; Alireza Nikbakht Nasrabadi; Mostafa Rezaei Farimani. "Concept of health in the view of diabetic patients: A qualitative study", Advances in Nursing & Midwifery, 21, 72, 2011, 1-7. magiran.com/p935987
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال