ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویدا صادق زاده، زهرا مشتاق عشق، (1390). تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، 8. magiran.com/p935988
Vida Sadeghzadeh, Zahra Moshtagh Eshgh, (2011). Effect of cardiac rehabilitation on quality of life in myocardial infarction patients in Zanjan, Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), 8. magiran.com/p935988
ویدا صادق زاده، زهرا مشتاق عشق، تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1390؛ 21(72): 8. magiran.com/p935988
Vida Sadeghzadeh, Zahra Moshtagh Eshgh, Effect of cardiac rehabilitation on quality of life in myocardial infarction patients in Zanjan, Advances in Nursing & Midwifery, 2011; 21(72): 8. magiran.com/p935988
ویدا صادق زاده، زهرا مشتاق عشق، "تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 21، شماره 72 (1390): 8. magiran.com/p935988
Vida Sadeghzadeh, Zahra Moshtagh Eshgh, "Effect of cardiac rehabilitation on quality of life in myocardial infarction patients in Zanjan", Advances in Nursing & Midwifery 21, no.72 (2011): 8. magiran.com/p935988
ویدا صادق زاده، زهرا مشتاق عشق، (1390). 'تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، صص.8. magiran.com/p935988
Vida Sadeghzadeh, Zahra Moshtagh Eshgh, (2011). 'Effect of cardiac rehabilitation on quality of life in myocardial infarction patients in Zanjan', Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), pp.8. magiran.com/p935988
ویدا صادق زاده؛ زهرا مشتاق عشق. "تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21 ،72 ، 1390، 8. magiran.com/p935988
Vida Sadeghzadeh; Zahra Moshtagh Eshgh. "Effect of cardiac rehabilitation on quality of life in myocardial infarction patients in Zanjan", Advances in Nursing & Midwifery, 21, 72, 2011, 8. magiran.com/p935988
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال