ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه براتی، اکرم دبیریان، مهریار یلداشخان، دکتر فرید زائری، دکتر مریم رسولی، (1390). تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی درکودکان سن مدرسه بستری دربخش جراحی بیمارستان تخصصی کودکان، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، 25. magiran.com/p935990
Fatemeh Baratee, Akram Dabirian, Mehryar Yoldashkhan, Farid Zaree, Maryam Rasouli, (2011). Effect of therapeutic play on postoperative pain of hospitalized school age children in pediatric surgical ward, Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), 25. magiran.com/p935990
فاطمه براتی، اکرم دبیریان، مهریار یلداشخان، دکتر فرید زائری، دکتر مریم رسولی، تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی درکودکان سن مدرسه بستری دربخش جراحی بیمارستان تخصصی کودکان. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1390؛ 21(72): 25. magiran.com/p935990
Fatemeh Baratee, Akram Dabirian, Mehryar Yoldashkhan, Farid Zaree, Maryam Rasouli, Effect of therapeutic play on postoperative pain of hospitalized school age children in pediatric surgical ward, Advances in Nursing & Midwifery, 2011; 21(72): 25. magiran.com/p935990
فاطمه براتی، اکرم دبیریان، مهریار یلداشخان، دکتر فرید زائری، دکتر مریم رسولی، "تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی درکودکان سن مدرسه بستری دربخش جراحی بیمارستان تخصصی کودکان"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 21، شماره 72 (1390): 25. magiran.com/p935990
Fatemeh Baratee, Akram Dabirian, Mehryar Yoldashkhan, Farid Zaree, Maryam Rasouli, "Effect of therapeutic play on postoperative pain of hospitalized school age children in pediatric surgical ward", Advances in Nursing & Midwifery 21, no.72 (2011): 25. magiran.com/p935990
فاطمه براتی، اکرم دبیریان، مهریار یلداشخان، دکتر فرید زائری، دکتر مریم رسولی، (1390). 'تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی درکودکان سن مدرسه بستری دربخش جراحی بیمارستان تخصصی کودکان'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، صص.25. magiran.com/p935990
Fatemeh Baratee, Akram Dabirian, Mehryar Yoldashkhan, Farid Zaree, Maryam Rasouli, (2011). 'Effect of therapeutic play on postoperative pain of hospitalized school age children in pediatric surgical ward', Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), pp.25. magiran.com/p935990
فاطمه براتی؛ اکرم دبیریان؛ مهریار یلداشخان؛ دکتر فرید زائری؛ دکتر مریم رسولی. "تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی درکودکان سن مدرسه بستری دربخش جراحی بیمارستان تخصصی کودکان". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21 ،72 ، 1390، 25. magiran.com/p935990
Fatemeh Baratee; Akram Dabirian; Mehryar Yoldashkhan; Farid Zaree; Maryam Rasouli. "Effect of therapeutic play on postoperative pain of hospitalized school age children in pediatric surgical ward", Advances in Nursing & Midwifery, 21, 72, 2011, 25. magiran.com/p935990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال