ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر طاهره اشک تراب، سید احمد بطحائی، سیما زهری انبوهی، دکتر حمید علوی مجد، ژاله عزتی، (1390). عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، 19. magiran.com/p935991
Tahereh Ashktorab, Sayed Ahmad Bathaei, Sima Zohari Anbuhi, Hamid Alavi Majd, Jhaleh Ezati, (2011). Factors contributing to readmission of congestive heart failure patients admitted in internal ward of Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran, Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), 19. magiran.com/p935991
دکتر طاهره اشک تراب، سید احمد بطحائی، سیما زهری انبوهی، دکتر حمید علوی مجد، ژاله عزتی، عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1390؛ 21(72): 19. magiran.com/p935991
Tahereh Ashktorab, Sayed Ahmad Bathaei, Sima Zohari Anbuhi, Hamid Alavi Majd, Jhaleh Ezati, Factors contributing to readmission of congestive heart failure patients admitted in internal ward of Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran, Advances in Nursing & Midwifery, 2011; 21(72): 19. magiran.com/p935991
دکتر طاهره اشک تراب، سید احمد بطحائی، سیما زهری انبوهی، دکتر حمید علوی مجد، ژاله عزتی، "عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 21، شماره 72 (1390): 19. magiran.com/p935991
Tahereh Ashktorab, Sayed Ahmad Bathaei, Sima Zohari Anbuhi, Hamid Alavi Majd, Jhaleh Ezati, "Factors contributing to readmission of congestive heart failure patients admitted in internal ward of Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran", Advances in Nursing & Midwifery 21, no.72 (2011): 19. magiran.com/p935991
دکتر طاهره اشک تراب، سید احمد بطحائی، سیما زهری انبوهی، دکتر حمید علوی مجد، ژاله عزتی، (1390). 'عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، صص.19. magiran.com/p935991
Tahereh Ashktorab, Sayed Ahmad Bathaei, Sima Zohari Anbuhi, Hamid Alavi Majd, Jhaleh Ezati, (2011). 'Factors contributing to readmission of congestive heart failure patients admitted in internal ward of Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran', Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), pp.19. magiran.com/p935991
دکتر طاهره اشک تراب؛ سید احمد بطحائی؛ سیما زهری انبوهی؛ دکتر حمید علوی مجد؛ ژاله عزتی. "عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21 ،72 ، 1390، 19. magiran.com/p935991
Tahereh Ashktorab; Sayed Ahmad Bathaei; Sima Zohari Anbuhi; Hamid Alavi Majd; Jhaleh Ezati. "Factors contributing to readmission of congestive heart failure patients admitted in internal ward of Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran", Advances in Nursing & Midwifery, 21, 72, 2011, 19. magiran.com/p935991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال