ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضا قهری سرابی، محمد ترابی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، دکتر علی رضا اکبرزاده باغبان، (1390). بررسی عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، 37. magiran.com/p935993
Alireza Ghahri Sarabi, Mohammad Torabi, Zhila Abed Saeedi, Alireza Akbarzadeh Baghban, (2011). Incidence of intradialytic complications and their risk factors in patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated to Medical University of Hamadan Iran, Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), 37. magiran.com/p935993
علی رضا قهری سرابی، محمد ترابی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، دکتر علی رضا اکبرزاده باغبان، بررسی عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1390؛ 21(72): 37. magiran.com/p935993
Alireza Ghahri Sarabi, Mohammad Torabi, Zhila Abed Saeedi, Alireza Akbarzadeh Baghban, Incidence of intradialytic complications and their risk factors in patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated to Medical University of Hamadan Iran, Advances in Nursing & Midwifery, 2011; 21(72): 37. magiran.com/p935993
علی رضا قهری سرابی، محمد ترابی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، دکتر علی رضا اکبرزاده باغبان، "بررسی عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 21، شماره 72 (1390): 37. magiran.com/p935993
Alireza Ghahri Sarabi, Mohammad Torabi, Zhila Abed Saeedi, Alireza Akbarzadeh Baghban, "Incidence of intradialytic complications and their risk factors in patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated to Medical University of Hamadan Iran", Advances in Nursing & Midwifery 21, no.72 (2011): 37. magiran.com/p935993
علی رضا قهری سرابی، محمد ترابی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، دکتر علی رضا اکبرزاده باغبان، (1390). 'بررسی عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21(72)، صص.37. magiran.com/p935993
Alireza Ghahri Sarabi, Mohammad Torabi, Zhila Abed Saeedi, Alireza Akbarzadeh Baghban, (2011). 'Incidence of intradialytic complications and their risk factors in patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated to Medical University of Hamadan Iran', Advances in Nursing & Midwifery, 21(72), pp.37. magiran.com/p935993
علی رضا قهری سرابی؛ محمد ترابی؛ دکتر ژیلا عابد سعیدی؛ دکتر علی رضا اکبرزاده باغبان. "بررسی عوارض حین همودیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب استان همدان". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 21 ،72 ، 1390، 37. magiran.com/p935993
Alireza Ghahri Sarabi; Mohammad Torabi; Zhila Abed Saeedi; Alireza Akbarzadeh Baghban. "Incidence of intradialytic complications and their risk factors in patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated to Medical University of Hamadan Iran", Advances in Nursing & Midwifery, 21, 72, 2011, 37. magiran.com/p935993
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال