ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محمدخانی ملکوه، ابراهیم فتحی، (1390). بررسی محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 12(13)، 123. magiran.com/p937949
Mohammad Mohammad Khani Malkoh, Ebrahim Fathi, (2011). Studying the content of BBC Persian Satellite Television, Journal of Culture - Communication Studies, 12(13), 123. magiran.com/p937949
محمد محمدخانی ملکوه، ابراهیم فتحی، بررسی محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی. فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 1390؛ 12(13): 123. magiran.com/p937949
Mohammad Mohammad Khani Malkoh, Ebrahim Fathi, Studying the content of BBC Persian Satellite Television, Journal of Culture - Communication Studies, 2011; 12(13): 123. magiran.com/p937949
محمد محمدخانی ملکوه، ابراهیم فتحی، "بررسی محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی"، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات 12، شماره 13 (1390): 123. magiran.com/p937949
Mohammad Mohammad Khani Malkoh, Ebrahim Fathi, "Studying the content of BBC Persian Satellite Television", Journal of Culture - Communication Studies 12, no.13 (2011): 123. magiran.com/p937949
محمد محمدخانی ملکوه، ابراهیم فتحی، (1390). 'بررسی محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی'، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 12(13)، صص.123. magiran.com/p937949
Mohammad Mohammad Khani Malkoh, Ebrahim Fathi, (2011). 'Studying the content of BBC Persian Satellite Television', Journal of Culture - Communication Studies, 12(13), pp.123. magiran.com/p937949
محمد محمدخانی ملکوه؛ ابراهیم فتحی. "بررسی محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی". فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 12 ،13 ، 1390، 123. magiran.com/p937949
Mohammad Mohammad Khani Malkoh; Ebrahim Fathi. "Studying the content of BBC Persian Satellite Television", Journal of Culture - Communication Studies, 12, 13, 2011, 123. magiran.com/p937949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال