ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر تیمور محمدی، رضا طالبلو، (1390). صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4)، 25. magiran.com/p938112
Teamour Mohammadi (Phd), Reza Talebloo, (2011). The Analysis of the Economies of Scale and Scope in Iran's Banking Industry, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4), 25. magiran.com/p938112
دکتر تیمور محمدی، رضا طالبلو، صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1390؛ 7(4): 25. magiran.com/p938112
Teamour Mohammadi (Phd), Reza Talebloo, The Analysis of the Economies of Scale and Scope in Iran's Banking Industry, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2011; 7(4): 25. magiran.com/p938112
دکتر تیمور محمدی، رضا طالبلو، "صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران"، فصلنامه اقتصاد مقداری 7، شماره 4 (1390): 25. magiran.com/p938112
Teamour Mohammadi (Phd), Reza Talebloo, "The Analysis of the Economies of Scale and Scope in Iran's Banking Industry", Quarterly Journal of Quantitative Economics 7, no.4 (2011): 25. magiran.com/p938112
دکتر تیمور محمدی، رضا طالبلو، (1390). 'صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4)، صص.25. magiran.com/p938112
Teamour Mohammadi (Phd), Reza Talebloo, (2011). 'The Analysis of the Economies of Scale and Scope in Iran's Banking Industry', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4), pp.25. magiran.com/p938112
دکتر تیمور محمدی؛ رضا طالبلو. "صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، 7 ،4 ، 1390، 25. magiran.com/p938112
Teamour Mohammadi (Phd); Reza Talebloo. "The Analysis of the Economies of Scale and Scope in Iran's Banking Industry", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7, 4, 2011, 25. magiran.com/p938112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال