ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر ابراهیم هادیان، رضا وهام، (1390). تورم دائمی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4)، 55. magiran.com/p938115
Ebrahim Hadian (Phd), Reza Vaham, (2011). Core Inflation and its Effect on the Private Investmentin Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4), 55. magiran.com/p938115
دکتر ابراهیم هادیان، رضا وهام، تورم دائمی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1390؛ 7(4): 55. magiran.com/p938115
Ebrahim Hadian (Phd), Reza Vaham, Core Inflation and its Effect on the Private Investmentin Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2011; 7(4): 55. magiran.com/p938115
دکتر ابراهیم هادیان، رضا وهام، "تورم دائمی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران"، فصلنامه اقتصاد مقداری 7، شماره 4 (1390): 55. magiran.com/p938115
Ebrahim Hadian (Phd), Reza Vaham, "Core Inflation and its Effect on the Private Investmentin Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics 7, no.4 (2011): 55. magiran.com/p938115
دکتر ابراهیم هادیان، رضا وهام، (1390). 'تورم دائمی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4)، صص.55. magiran.com/p938115
Ebrahim Hadian (Phd), Reza Vaham, (2011). 'Core Inflation and its Effect on the Private Investmentin Iran', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4), pp.55. magiran.com/p938115
دکتر ابراهیم هادیان؛ رضا وهام. "تورم دائمی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، 7 ،4 ، 1390، 55. magiran.com/p938115
Ebrahim Hadian (Phd); Reza Vaham. "Core Inflation and its Effect on the Private Investmentin Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7, 4, 2011, 55. magiran.com/p938115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال